1

Keresztelő János

John the Baptist Prepares the Way

1Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete,

1The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God.

2amint meg van írva Ézsaiás próféta könyvében: "Íme, elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat;

2As it is written in Isaiah the prophet,“Behold, I send my messenger before your face,who will prepare your way,

3kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!"

3the voice of one crying in the wilderness:‘Prepare the way of the Lord,make his paths straight,’”

4Történt pedig, hogy János keresztelt a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára.

4John appeared, baptizing in the wilderness and proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins.

5Akkor kiment hozzá Júdea egész vidéke, kimentek a jeruzsálemiek is mind, és - amikor megvallották bűneiket - megkeresztelte őket a Jordán vizében.

5And all the country of Judea and all Jerusalem were going out to him and were being baptized by him in the river Jordan, confessing their sins.

6János ruhája teveszőrből volt, derekán bőrövet viselt, sáskát evett meg erdei mézet,

6Now John was clothed with camel's hair and wore a leather belt around his waist and ate locusts and wild honey.

7és ezt hirdette: "Utánam jön, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva saruja szíját megoldjam.

7And he preached, saying, “After me comes he who is mightier than I, the strap of whose sandals I am not worthy to stoop down and untie.

8Én vízzel kereszteltelek meg titeket, ő pedig Szentlélekkel fog megkeresztelni."

8I have baptized you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit.”

Jézus megkeresztelése

The Baptism of Jesus

9Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban.

9In those days Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in the Jordan.

10És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a Lélek, mint egy galamb;

10And when he came up out of the water, immediately he saw the heavens being torn open and the Spirit descending on him like a dove.

11a mennyből pedig hang hallatszott: "Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm."

11And a voice came from heaven, “You are my beloved Son; with you I am well pleased.”

Jézus megkísértése

The Temptation of Jesus

12A Lélek pedig azonnal kivitte a pusztába.

12The Spirit immediately drove him out into the wilderness.

13Negyven napig volt a pusztában, miközben kísértette a Sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki.

13And he was in the wilderness forty days, being tempted by Satan. And he was with the wild animals, and the angels were ministering to him.

Jézus prédikálni kezd

Jesus Begins His Ministry

14Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát:

14Now after John was arrested, Jesus came into Galilee, proclaiming the gospel of God,

15"Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa: térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban."

15and saying, “The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand; repent and believe in the gospel.”

Jézus elhívja első tanítványait

Jesus Calls the First Disciples

16Amikor a Galileai-tenger partján járt, meglátta Simont és Andrást, a Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak;

16Passing alongside the Sea of Galilee, he saw Simon and Andrew the brother of Simon casting a net into the sea, for they were fishermen.

17és így szólt hozzájuk Jézus: "Jöjjetek utánam, és emberhalászokká teszlek benneteket."

17And Jesus said to them, “Follow me, and I will make you become fishers of men.”

18Erre azok a hálókat otthagyva azonnal követték őt.

18And immediately they left their nets and followed him.

19Amikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, a Zebedeus fiát és Jánost, a testvérét, amint a hálóikat rendezgették a hajóban;

19And going on a little farther, he saw James the son of Zebedee and John his brother, who were in their boat mending the nets.

20és azonnal elhívta őket, azok pedig apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt a hajóban hagyva, elmentek őutána.

20And immediately he called them, and they left their father Zebedee in the boat with the hired servants and followed him.

Jézus tisztátalan lelket űz ki

Jesus Heals a Man with an Unclean Spirit

21Ezután elmentek Kapernaumba. Szombaton azonnal a zsinagógába ment, és tanított.

21And they went into Capernaum, and immediately on the Sabbath he entered the synagogue and was teaching.

22Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az írástudók.

22And they were astonished at his teaching, for he taught them as one who had authority, and not as the scribes.

23Éppen ott volt a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki így kiáltott fel:

23And immediately there was in their synagogue a man with an unclean spirit. And he cried out,

24"Mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom rólad, ki vagy: az Isten Szentje."

24“What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are—the Holy One of God.”

25Jézus ráparancsolt: "Némulj el, és menj ki belőle!"

25But Jesus rebuked him, saying, “Be silent, and come out of him!”

26A tisztátalan lélek pedig megrázta azt az embert, hangosan kiáltott, és kiment belőle.

26And the unclean spirit, convulsing him and crying out with a loud voice, came out of him.

27Mindnyájan annyira megdöbbentek, hogy ezt kérdezgették egymástól: "Milyen új tanítás ez? Hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek is és azok engedelmeskednek neki."

27And they were all amazed, so that they questioned among themselves, saying, “What is this? A new teaching with authority! He commands even the unclean spirits, and they obey him.”

28És gyorsan elterjedt Jézus híre mindenfelé, Galilea egész környékén.

28And at once his fame spread everywhere throughout all the surrounding region of Galilee.

Jézus meggyógyítja Péter anyósát

Jesus Heals Many

29Mindjárt ezután kimentek a zsinagógából, és Jézus elment Jakabbal és Jánossal együtt Simon és András házába.

29And immediately he left the synagogue and entered the house of Simon and Andrew, with James and John.

30Simon anyósa lázasan feküdt, és mindjárt szóltak felőle Jézusnak,

30Now Simon's mother-in-law lay ill with a fever, and immediately they told him about her.

31aki odamenve megfogta a kezét, és talpra állította, úgyhogy az asszonyt elhagyta a láz, és szolgált nekik.

31And he came and took her by the hand and lifted her up, and the fever left her, and she began to serve them.

Jézus sok beteget meggyógyít

32Estefelé pedig, amikor lement a nap, hozzávittek minden beteget és megszállottat;

32That evening at sundown they brought to him all who were sick or oppressed by demons.

33az egész város összegyűlt az ajtó előtt.

33And the whole city was gathered together at the door.

34Sok, különféle betegségben sínylődőt meggyógyított; sok ördögöt is kiűzött, és nem engedte beszélni az ördögöket; azok ugyanis felismerték őt.

34And he healed many who were sick with various diseases, and cast out many demons. And he would not permit the demons to speak, because they knew him.

Jesus Preaches in Galilee

35Nagyon korán, a hajnali szürkületkor felkelt, kiment, elment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott.

35And rising very early in the morning, while it was still dark, he departed and went out to a desolate place, and there he prayed.

36Simon és a vele levők azonban utána siettek,

36And Simon and those who were with him searched for him,

37és amikor megtalálták, így szóltak hozzá: "Mindenki téged keres."

37and they found him and said to him, “Everyone is looking for you.”

38Ő pedig ezt mondta nekik: "Menjünk máshova, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az igét, mert azért jöttem."

38And he said to them, “Let us go on to the next towns, that I may preach there also, for that is why I came out.”

39És elment Galilea-szerte a zsinagógákba, hirdette az igét, és kiűzte az ördögöket.

39And he went throughout all Galilee, preaching in their synagogues and casting out demons.

Jézus meggyógyít egy leprást

Jesus Cleanses a Leper

40Odament hozzá egy leprás, aki könyörögve és térdre borulva így szólt hozzá: "Ha akarod, meg tudsz tisztítani."

40And a leper came to him, imploring him, and kneeling said to him, “If you will, you can make me clean.”

41Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá: "Akarom, tisztulj meg!"

41Moved with pity, he stretched out his hand and touched him and said to him, “I will; be clean.”

42És azonnal eltávozott róla a lepra, és megtisztult.

42And immediately the leprosy left him, and he was made clean.

43Jézus erélyesen rászólva azonnal elküldte,

43And Jesus sternly charged him and sent him away at once,

44és ezt mondta neki: "Vigyázz, senkinek semmit el ne mondj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld fel tisztulásodért, amit Mózes rendelt - bizonyságul nekik!"

44and said to him, “See that you say nothing to anyone, but go, show yourself to the priest and offer for your cleansing what Moses commanded, for a proof to them.”

45Az pedig elment, és elkezdte mindenfelé hirdetni és híresztelni az esetet, úgyhogy Jézus nem mehetett többé nyíltan városba, hanem kint, lakatlan helyeken tartózkodott, és oda mentek hozzá mindenfelől.

45But he went out and began to talk freely about it, and to spread the news, so that Jesus could no longer openly enter a town, but was out in desolate places, and people were coming to him from every quarter.

2

Jézus meggyógyítja a bénát

Jesus Heals a Paralytic

1Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van.

1And when he returned to Capernaum after some days, it was reported that he was at home.

2Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely; ő pedig hirdette nekik az igét.

2And many were gathered together, so that there was no more room, not even at the door. And he was preaching the word to them.

3Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek.

3And they came, bringing to him a paralytic carried by four men.

4Mivel a sokaság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt.

4And when they could not get near him because of the crowd, they removed the roof above him, and when they had made an opening, they let down the bed on which the paralytic lay.

5Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához: "Fiam, megbocsáttattak a bűneid."

5And when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, “Son, your sins are forgiven.”

6Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben:

6Now some of the scribes were sitting there, questioning in their hearts,

7"Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja! Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül?"

7“Why does this man speak like that? He is blaspheming! Who can forgive sins but God alone?”

8Jézus lelkében azonnal átlátta, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik: "Miért tanakodtok így szívetekben?

8And immediately Jesus, perceiving in his spirit that they thus questioned within themselves, said to them, “Why do you question these things in your hearts?

9Mi könnyebb: azt mondani a bénának: Megbocsáttattak bűneid! - vagy azt mondani: Kelj fel, fogd az ágyadat és járj!?

9Which is easier, to say to the paralytic, ‘Your sins are forgiven,’ or to say, ‘Rise, take up your bed and walk’?

10Azért pedig, hogy megtudjátok: az Emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön - így szólt a bénához:

10But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins”—he said to the paralytic—

11Neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat, és menj haza!"

11“I say to you, rise, pick up your bed, and go home.”

12Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára; úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent, és ezt mondták: "Ilyet még sohasem láttunk!"

12And he rose and immediately picked up his bed and went out before them all, so that they were all amazed and glorified God, saying, “We never saw anything like this!”

Jézus elhívja Lévit

Jesus Calls Levi

13Azután ismét kiment a tenger mellé, az egész sokaság pedig odament hozzá, és tanította őket.

13He went out again beside the sea, and all the crowd was coming to him, and he was teaching them.

14Amikor továbbhaladt, meglátta Lévit, az Alfeus fiát, aki a vámszedőhelyen ült, és így szólt hozzá: "Kövess engem!" Az pedig felkelt, és követte őt.

14And as he passed by, he saw Levi the son of Alphaeus sitting at the tax booth, and he said to him, “Follow me.” And he rose and followed him.

15És történt, hogy mikor Lévi házában az asztalnál ült, sok vámszedő és bűnös is odatelepedett Jézus és tanítványai mellé, mivel sokan voltak, és követték őt.

15And as he reclined at table in his house, many tax collectors and sinners were reclining with Jesus and his disciples, for there were many who followed him.

16Amint a farizeusok közül való írástudók látták, hogy bűnösökkel és vámszedőkkel eszik együtt, szóltak tanítványainak, hogy a vámszedőkkel és bűnösökkel eszik.

16And the scribes of the Pharisees, when they saw that he was eating with sinners and tax collectors, said to his disciples, “Why does he eat[b] with tax collectors and sinners?”

17Amikor ezt Jézus meghallotta, így szólt hozzájuk: "Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek; nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket."

17And when Jesus heard it, he said to them, “Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. I came not to call the righteous, but sinners.”

Jézus tanítása a böjtről

A Question About Fasting

18János tanítványai és a farizeusok tartották a böjtöt. Odamentek Jézushoz, és így szóltak hozzá: "Miért böjtölnek János tanítványai és a farizeusok tanítványai, a te tanítványaid pedig miért nem böjtölnek?"

18Now John's disciples and the Pharisees were fasting. And people came and said to him, “Why do John's disciples and the disciples of the Pharisees fast, but your disciples do not fast?”

19Jézus ezt mondta nekik: "Vajon böjtölhet-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Addig, amíg velük van a vőlegény, nem böjtölhetnek.

19And Jesus said to them, “Can the wedding guests fast while the bridegroom is with them? As long as they have the bridegroom with them, they cannot fast.

20De eljön az a nap, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor azon a napon böjtölni fognak.

20The days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast in that day.

21Senki sem varr foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás kitépne belőle, az új a régiből, és még csúnyább szakadás támadna.

21No one sews a piece of unshrunk cloth on an old garment. If he does, the patch tears away from it, the new from the old, and a worse tear is made.

22És senki sem tölt újbort régi tömlőbe, mert szétrepesztené a bor a tömlőt, s odalenne a bor is, a tömlő is; hanem az újbor új tömlőbe való."

22And no one puts new wine into old wineskins. If he does, the wine will burst the skins—and the wine is destroyed, and so are the skins. But new wine is for fresh wineskins.”

Kalásztépés szombaton

Jesus Is Lord of the Sabbath

23És történt, hogy Jézus szombaton gabonaföldeken ment át, és tanítványai útközben tépdesni kezdték a kalászokat.

23One Sabbath he was going through the grainfields, and as they made their way, his disciples began to pluck heads of grain.

24A farizeusok így szóltak hozzá: "Nézd, miért tesznek szombaton olyat, amit nem szabad?"

24And the Pharisees were saying to him, “Look, why are they doing what is not lawful on the Sabbath?”

25Erre ő ezt kérdezte tőlük: "Sohasem olvastátok, mit tett Dávid, amikor szükséget szenvedett, ő is, meg azok is, akik vele voltak?

25And he said to them, “Have you never read what David did, when he was in need and was hungry, he and those who were with him:

26Bement az Isten házába Abjátár főpap idején, és megette a szent kenyereket, amelyeket nem szabad megenni másnak, csak a papoknak; és azoknak is adott, akik vele voltak."

26how he entered the house of God, in the time of Abiathar the high priest, and ate the bread of the Presence, which it is not lawful for any but the priests to eat, and also gave it to those who were with him?”

27Majd hozzátette Jézus: "A szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért;

27And he said to them, “The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath.

28tehát az Emberfia ura a szombatnak is."

28So the Son of Man is lord even of the Sabbath.”

3

Jézus szombaton gyógyít

A Man with a Withered Hand

1Ezután ismét a zsinagógába ment. Volt ott egy sorvadt kezű ember;

1Again he entered the synagogue, and a man was there with a withered hand.

2figyelték Jézust: vajon meggyógyítja-e szombaton, hogy vádat emelhessenek ellene.

2And they watched Jesus, to see whether he would heal him on the Sabbath, so that they might accuse him.

3Ekkor ezt mondta a sorvadt kezű embernek: "Állj ki középre!"

3And he said to the man with the withered hand, “Come here.”

4Hozzájuk pedig így szólt: "Szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni, életet megmenteni, vagy kioltani?" De azok hallgattak.

4And he said to them, “Is it lawful on the Sabbath to do good or to do harm, to save life or to kill?” But they were silent.

5Ekkor haragosan végignézett rajtuk, és sajnálta őket szívük keménysége miatt; majd így szólt ahhoz az emberhez: "Nyújtsd ki a kezedet!" Erre az kinyújtotta, és meggyógyult a keze.

5And he looked around at them with anger, grieved at their hardness of heart, and said to the man, “Stretch out your hand.” He stretched it out, and his hand was restored.

6A farizeusok pedig kimenve, a Heródes-pártiakkal együtt azonnal arról tanácskoztak, hogyan végezzenek vele.

6The Pharisees went out and immediately held counsel with the Herodians against him, how to destroy him.

Jézus sok beteget gyógyít a tenger mellett

A Great Crowd Follows Jesus

7Jézus pedig tanítványaival együtt elvonult a tenger mellé, ahová nagy sokaság követte Galileából;

7Jesus withdrew with his disciples to the sea, and a great crowd followed, from Galilee and Judea

8valamint Júdeából és Jeruzsálemből, sőt Idumeából, a Jordánon túlról, Tírusz és Szidón környékéről is nagy sokaság ment hozzá, amikor hallottak arról, milyen nagy dolgokat visz véghez.

8and Jerusalem and Idumea and from beyond the Jordan and from around Tyre and Sidon. When the great crowd heard all that he was doing, they came to him.

9Jézus pedig szólt tanítványainak: legyen készen számára egy csónak a sokaság miatt, hogy ne tolongjanak körülötte.

9And he told his disciples to have a boat ready for him because of the crowd, lest they crush him,

10Mert sok embert meggyógyított, úgyhogy akinek valami baja volt, megrohanta őt, hogy megérinthesse.

10for he had healed many, so that all who had diseases pressed around him to touch him.

11A tisztátalan lelkek pedig, amikor látták őt, leborultak előtte, és így kiáltoztak: "Te vagy az Isten Fia!"

11And whenever the unclean spirits saw him, they fell down before him and cried out, “You are the Son of God.”

12Ő azonban ezt erélyesen megtiltotta nekik, nehogy felfedjék kilétét.

12And he strictly ordered them not to make him known.

A tizenkét tanítvány elhívása

The Twelve Apostles

13Azután felment a hegyre, és magához hívta, akiket akart; ők pedig odamentek hozzá.

13And he went up on the mountain and called to him those whom he desired, and they came to him.

14Tizenkettőt választott ki arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét,

14And he appointed twelve (whom he also named apostles) so that they might be with him and he might send them out to preach

15és hogy a tőle kapott hatalommal kiűzzék az ördögöket.

15and have authority to cast out demons.

16Kiválasztotta tehát a tizenkettőt: Simont, akinek a Péter nevet adta,

16He appointed the twelve: Simon (to whom he gave the name Peter);

17Jakabot, a Zebedeus fiát és Jánost, a Jakab testvérét, akiknek a Boanerges nevet adta, ami azt jelenti, mennydörgés fiai;

17James the son of Zebedee and John the brother of James (to whom he gave the name Boanerges, that is, Sons of Thunder);

18továbbá Andrást és Fülöpöt, Bertalant és Mátét, Tamást és Jakabot, az Alfeus fiát, Taddeust és Simont, a Kananeust,

18Andrew, and Philip, and Bartholomew, and Matthew, and Thomas, and James the son of Alphaeus, and Thaddaeus, and Simon the Zealot,

19Júdás Iskáriótest, aki el is árulta őt.

19and Judas Iscariot, who betrayed him.

Jézus rokonainak a szándéka

20Azután hazament, és ismét összegyűlt a sokaság, úgyhogy ők még enni sem tudtak emiatt.

20Then he went home, and the crowd gathered again, so that they could not even eat.

21Amikor ezt meghallották hozzátartozói, elindultak, hogy elfogják, mivel azt mondták: magán kívül van.

21And when his family heard it, they went out to seize him, for they were saying, “He is out of his mind.”

Jézust Belzebub szövetségesének mondják

Blasphemy Against the Holy Spirit

22Az írástudók pedig, akik Jeruzsálemből jöttek le, azt mondták, hogy Belzebub van benne, és hogy az ördögök fejedelmének a segítségével űzi ki az ördögöket.

22And the scribes who came down from Jerusalem were saying, “He is possessed by Beelzebul,” and “by the prince of demons he casts out the demons.”

23Jézus odahívta őket, és példázatokban szólt hozzájuk: "Hogyan űzheti ki a Sátán a Sátánt?

23And he called them to him and said to them in parables, “How can Satan cast out Satan?

24Ha egy ország meghasonlik önmagával, nem maradhat meg az az ország;

24If a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand.

25és ha egy háznép hasonlik meg önmagával, az a háznép sem maradhat meg.

25And if a house is divided against itself, that house will not be able to stand.

26Ha tehát a Sátán önmaga ellen támadt, és meghasonlott, akkor szintén nem maradhat meg tovább, hanem vége van.

26And if Satan has risen up against himself and is divided, he cannot stand, but is coming to an end.

27Viszont senki sincs, aki egy erős ember házába hatolva el tudná rabolni annak javait, hacsak előbb meg nem kötözi azt az erős embert; akkor kirabolhatja a házát."

27But no one can enter a strong man's house and plunder his goods, unless he first binds the strong man. Then indeed he may plunder his house.

28"Bizony, mondom néktek, minden bűn meg fog bocsáttatni az emberek fiainak, még a káromlások is, bármennyi káromlást szólnak,

28“Truly, I say to you, all sins will be forgiven the children of man, and whatever blasphemies they utter,

29de ha valaki a Szentlelket káromolja, az nem nyer bocsánatot soha, hanem vétkes marad bűne miatt örökké."

29but whoever blasphemes against the Holy Spirit never has forgiveness, but is guilty of an eternal sin”—

30Azt terjesztették ugyanis, hogy tisztátalan lélek van benne.

30for they were saying, “He has an unclean spirit.”

Jézus igazi rokonai

Jesus' Mother and Brothers

31Ekkor megérkeztek anyja és testvérei; kint megállva beküldtek hozzá, és hívatták őt.

31And his mother and his brothers came, and standing outside they sent to him and called him.

32Körülötte pedig sokaság ült, és szóltak neki: "Íme, anyád, a fivéreid és nővéreid odakint keresnek téged!"

32And a crowd was sitting around him, and they said to him, “Your mother and your brothers are outside, seeking you.”

33De ő így válaszolt nekik: "Ki az én anyám, és kik az én testvéreim?"

33And he answered them, “Who are my mother and my brothers?”

34És végignézve a körülötte körben ülőkön, így szólt: "Íme, az én anyám és az én testvéreim.

34And looking about at those who sat around him, he said, “Here are my mother and my brothers!

35Aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem és az én anyám."

35For whoever does the will of God, he is my brother and sister and mother.”

4

A magvető

The Parable of the Sower

1Ismét tanítani kezdett a tengerparton, és igen nagy sokaság gyülekezett hozzá, ezért hajóba szállva a tengeren tartózkodott; az egész sokaság pedig a tengerparton volt.

1Again he began to teach beside the sea. And a very large crowd gathered about him, so that he got into a boat and sat in it on the sea, and the whole crowd was beside the sea on the land.

2Sokat tanította őket példázatokban; és ezt mondta nekik tanítás közben:

2And he was teaching them many things in parables, and in his teaching he said to them:

3"Halljátok! Íme, kiment a magvető vetni,

3“Listen! Behold, a sower went out to sow.

4és történt vetés közben, hogy egyik mag az útfélre esett, de jöttek a madarak, és felkapkodták.

4And as he sowed, some seed fell along the path, and the birds came and devoured it.

5Másik meg a sziklás helyre esett, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtott, mert nem volt mélyen a földben;

5Other seed fell on rocky ground, where it did not have much soil, and immediately it sprang up, since it had no depth of soil.

6amikor pedig felkelt a nap, megperzselődött, és mivel nem volt gyökere, kiszáradt.

6And when the sun rose, it was scorched, and since it had no root, it withered away.

7Egy másik a tövisek közé esett, de a tövisek megnőttek, megfojtották, és így nem hozott termést.

7Other seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it, and it yielded no grain.

8A többi pedig a jó földbe esett, és termést hozott, miután kikelt és szárba szökkent, és meghozta egyik a harmincszorosát, másik a hatvanszorosát, sőt némelyik a százszorosát is."

8And other seeds fell into good soil and produced grain, growing up and increasing and yielding thirtyfold and sixtyfold and a hundredfold.”

9Majd hozzátette: "Akinek van füle a hallásra, hallja!"

9And he said, “He who has ears to hear, let him hear.”

The Purpose of the Parables

10Amikor egyedül maradt, a körülötte levők a tizenkettővel együtt megkérdezték őt a példázatokról.

10And when he was alone, those around him with the twelve asked him about the parables.

11Jézus így szólt hozzájuk: "Nektek megadatott az Isten országának titka, de a kívülvalóknak minden példázatokban adatik;

11And he said to them, “To you has been given the secret of the kingdom of God, but for those outside everything is in parables,

12hogy akik néznek, nézzenek ugyan, de ne lássanak, és akik hallanak, halljanak ugyan, de ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsáttassanak."

12so that“they may indeed see but not perceive,and may indeed hear but not understand,lest they should turn and be forgiven.”

13Azután így szólt hozzájuk: "Nem értitek ezt a példázatot? Akkor hogyan fogjátok megérteni a többit?

13And he said to them, “Do you not understand this parable? How then will you understand all the parables?

14A magvető az igét veti.

14The sower sows the word.

15Akik az útfélen vannak: oda hull az ige; de amikor meghallják, azonnal jön a Sátán, és kiragadja a beléjük vetett igét.

15And these are the ones along the path, where the word is sown: when they hear, Satan immediately comes and takes away the word that is sown in them.

16Akiknél a mag a sziklás talajra hullott: amikor meghallják az igét, azonnal örömmel fogadják,

16And these are the ones sown on rocky ground: the ones who, when they hear the word, immediately receive it with joy.

17de nem gyökerezik meg bennük, ezért csak ideig való, és ha nyomorúságot vagy üldözést kell szenvedniük az ige miatt, azonnal eltántorodnak.

17And they have no root in themselves, but endure for a while; then, when tribulation or persecution arises on account of the word, immediately they fall away.

18Másoknál a tövisek közé hullott a mag: ezek meghallják az igét,

18And others are the ones sown among thorns. They are those who hear the word,

19de e világ gondja, a gazdagság csábítása, vagy egyéb dolgok megkívánása megfojtja az igét, úgyhogy ez sem hoz termést.

19but the cares of the world and the deceitfulness of riches and the desires for other things enter in and choke the word, and it proves unfruitful.

20Akiknél a jó földbe hullott a mag: ezek hallgatják az igét, befogadják, és az egyik harmincszoros, a másik hatvanszoros és némelyik százszoros termést hoz."

20But those that were sown on the good soil are the ones who hear the word and accept it and bear fruit, thirtyfold and sixtyfold and a hundredfold.”

A lámpás és a mérték

A Lamp Under a Basket

21Ezután így szólt hozzájuk: Vajon azért veszik-e elő a lámpást, hogy a véka alá tegyék, vagy az ágy alá? Nem azért, hogy a lámpatartóba tegyék?

21And he said to them, “Is a lamp brought in to be put under a basket, or under a bed, and not on a stand?

22Mert nincs semmi rejtett dolog, ami ki ne derülne, és semmi titok, ami napfényre ne jutna.

22For nothing is hidden except to be made manifest; nor is anything secret except to come to light.

23Ha valakinek van füle a hallásra, hallja!"

23If anyone has ears to hear, let him hear.”

24Ezt is mondta nekik: "Vigyázzatok, hogy mit hallotok! Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek, sőt ráadást is adnak.

24And he said to them, “Pay attention to what you hear: with the measure you use, it will be measured to you, and still more will be added to you.

25Mert akinek van, annak adatik, és akinek nincs, attól az is elvétetik, amije van."

25For to the one who has, more will be given, and from the one who has not, even what he has will be taken away.”

A magától növekedő vetés

The Parable of the Seed Growing

26Jézus ezt is mondta: "Úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elvetette a magot a földbe,

26And he said, “The kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground.

27azután alszik és felkel, éjjel és nappal: a mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja, hogyan.

27He sleeps and rises night and day, and the seed sprouts and grows; he knows not how.

28Magától terem a föld, először zöld sarjat, azután kalászt, azután érett magot a kalászban.

28The earth produces by itself, first the blade, then the ear, then the full grain in the ear.

29Amikor pedig a termés engedi, azonnal nekiereszti a sarlót, mert itt az aratás."

29But when the grain is ripe, at once he puts in the sickle, because the harvest has come.”

A mustármag

The Parable of the Mustard Seed

30Majd így folytatta: "Mihez hasonlítsuk az Isten országát, vagy milyen példázatba foglaljuk?

30And he said, “With what can we compare the kingdom of God, or what parable shall we use for it?

31Olyan, mint a mustármag: mikor elvetik a földbe, kisebb minden magnál a földön,

31It is like a grain of mustard seed, which, when sown on the ground, is the smallest of all the seeds on earth,

32miután pedig elvetették, megnő és nagyobb lesz minden veteménynél, és olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égi madarak."

32yet when it is sown it grows up and becomes larger than all the garden plants and puts out large branches, so that the birds of the air can make nests in its shade.”

33Még sok hasonló példázatban hirdette nekik az igét úgy, amint megérthették.

33With many such parables he spoke the word to them, as they were able to hear it.

34Példázat nélkül nem is szólt hozzájuk, maguk között azonban tanítványainak megmagyarázott mindent.

34He did not speak to them without a parable, but privately to his own disciples he explained everything.

Jézus lecsendesíti a tengert

Jesus Calms a Storm

35Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk: "Menjünk át a túlsó partra."

35On that day, when evening had come, he said to them, “Let us go across to the other side.”

36Miután tehát elbocsátották a sokaságot, magukkal vitték őt, úgy, ahogy éppen a hajóban volt; de más hajók is voltak a nyomában.

36And leaving the crowd, they took him with them in the boat, just as he was. And other boats were with him.

37Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni.

37And a great windstorm arose, and the waves were breaking into the boat, so that the boat was already filling.

38Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá: "Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk?"

38But he was in the stern, asleep on the cushion. And they woke him and said to him, “Teacher, do you not care that we are perishing?”

39Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: "Hallgass el, némulj meg!" És elállt a vihar, és nagy csendesség lett.

39And he awoke and rebuked the wind and said to the sea, “Peace! Be still!” And the wind ceased, and there was a great calm.

40Akkor ezt mondta nekik: "Miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek?"

40He said to them, “Why are you so afraid? Have you still no faith?”

41Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz: "Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki?"

41And they were filled with great fear and said to one another, “Who then is this, that even the wind and the sea obey him?”

5

Jézus meggyógyítja a gadarai megszállottat

Jesus Heals a Man with a Demon

1Azután elmentek a tenger túlsó partjára, a gadaraiak földjére.

1They came to the other side of the sea, to the country of the Gerasenes.

2Amikor kiszállt a hajóból, egyszer csak szembejött vele a sírboltok közül egy tisztátalan lélektől megszállott ember,

2And when Jesus had stepped out of the boat, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit.

3akinek a sírboltokban volt a lakása, és akit már lánccal sem tudott megkötözni senki.

3He lived among the tombs. And no one could bind him anymore, not even with a chain,

4Mert már sokszor meg volt kötözve bilincsekkel és láncokkal, de szétszaggatta a láncokat, a bilincseket pedig összetörte, úgyhogy senki sem tudta megfékezni.

4for he had often been bound with shackles and chains, but he wrenched the chains apart, and he broke the shackles in pieces. No one had the strength to subdue him.

5Éjjel-nappal mindig a sírokban és a hegyek között tartózkodott, kiáltozott és kővel vagdosta magát.

5Night and day among the tombs and on the mountains he was always crying out and cutting himself with stones.

6Amikor távolról meglátta Jézust, odafutott, leborult előtte,

6And when he saw Jesus from afar, he ran and fell down before him.

7és hangosan felkiáltott: "Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten Fia? Az Istenre kényszerítelek, ne gyötörj engem!"

7And crying out with a loud voice, he said, “What have you to do with me, Jesus, Son of the Most High God? I adjure you by God, do not torment me.”

8Jézus ugyanis ezt mondta neki: "Menj ki, tisztátalan lélek ebből az emberből!"

8For he was saying to him, “Come out of the man, you unclean spirit!”

9És megkérdezte tőle: "Mi a neved?" Az így felelt: "Légió a nevem, mert sokan vagyunk."

9And Jesus asked him, “What is your name?” He replied, “My name is Legion, for we are many.”

10És nagyon kérte, hogy ne űzze el őket arról a vidékről.

10And he begged him earnestly not to send them out of the country.

11Ott a hegyoldalban volt egy nagy legelésző disznónyáj,

11Now a great herd of pigs was feeding there on the hillside,

12ezért a tisztátalan lelkek azt kérték tőle: "Küldj minket a disznókba, hadd menjünk beléjük!"

12and they begged him, saying, “Send us to the pigs; let us enter them.”

13Megengedte nekik, a tisztátalan lelkek pedig kijöttek, és a disznókba költöztek; mire a nyáj, mintegy kétezer állat, a meredekről a tengerbe rohant, és belefulladt a vízbe.

13So he gave them permission. And the unclean spirits came out and entered the pigs; and the herd, numbering about two thousand, rushed down the steep bank into the sea and drowned in the sea.

14Akik pedig legeltették, elfutottak, és elvitték a hírt a városba és a környező településekre. Erre kijöttek az emberek, hogy lássák, mi történt.

14The herdsmen fled and told it in the city and in the country. And people came to see what it was that had happened.

15Amikor Jézus közelébe értek és látták, hogy a megszállott, akiben a légió volt, felöltözve ül, és eszénél van, félelem fogta el őket.

15And they came to Jesus and saw the demon-possessed man, the one who had had the legion, sitting there, clothed and in his right mind, and they were afraid.

16Akik látták, elmondták nekik: hogyan történt a dolog a megszállottal és a disznókkal.

16And those who had seen it described to them what had happened to the demon-possessed man and to the pigs.

17Ekkor kérni kezdték Jézust, hogy távozzék el a határukból.

17And they began to beg Jesus to depart from their region.

18Amikor azután beszállt a hajóba, kérlelte őt az előbb még megszállott ember, hogy mellette maradhasson.

18As he was getting into the boat, the man who had been possessed with demons begged him that he might be with him.

19Ő azonban nem engedte meg neki ezt, hanem így szólt hozzá: "Menj haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett az Úr veled, és hogyan könyörült meg rajtad."

19And he did not permit him but said to him, “Go home to your friends and tell them how much the Lord has done for you, and how he has had mercy on you.”

20Az pedig elment, és hirdetni kezdte a Tízvárosban, hogy milyen nagy jót tett vele Jézus, amin azután mindenki csodálkozott.

20And he went away and began to proclaim in the Decapolis how much Jesus had done for him, and everyone marveled.

Jairus leányának feltámasztásaA vérfolyásos asszony meggyógyítása

Jesus Heals a Woman and Jairus's Daughter

21Amikor Jézus ismét átkelt a hajón a túlsó partra, nagy sokaság sereglett köré, de ő a tenger partján maradt.

21And when Jesus had crossed again in the boat to the other side, a great crowd gathered about him, and he was beside the sea.

22Ide jött hozzá az egyik zsinagógai elöljáró, név szerint Jairus, aki meglátva őt, lába elé borult,

22Then came one of the rulers of the synagogue, Jairus by name, and seeing him, he fell at his feet

23és esedezve kérte: "Kislányom halálán van, jöjj, tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon, és életben maradjon."

23and implored him earnestly, saying, “My little daughter is at the point of death. Come and lay your hands on her, so that she may be made well and live.”

24Jézus ekkor elindult vele. A nagy sokaság is követte őt, és tolongott körülötte.

24And he went with him.And a great crowd followed him and thronged about him.

25Egy asszony pedig, aki tizenkét éve vérfolyásos volt,

25And there was a woman who had had a discharge of blood for twelve years,

26sok orvostól sokat szenvedett, mindenét ráköltötte, de semmi hasznát sem látta, hanem még rosszabbul lett;

26and who had suffered much under many physicians, and had spent all that she had, and was no better but rather grew worse.

27amikor meghallotta, amit Jézusról beszéltek, eljött, és a sokaságban hátulról megérintette a ruháját,

27She had heard the reports about Jesus and came up behind him in the crowd and touched his garment.

28mert így gondolkodott: "Ha megérintem akár csak a ruháját is, meggyógyulok."

28For she said, “If I touch even his garments, I will be made well.”

29És azonnal elapadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy kigyógyul a bajából.

29And immediately the flow of blood dried up, and she felt in her body that she was healed of her disease.

30Jézus is azonnal észrevette, hogy erő áradt ki belőle, ezért a sokaságban megfordulva így szólt: "Ki érintette meg a ruhámat?"

30And Jesus, perceiving in himself that power had gone out from him, immediately turned about in the crowd and said, “Who touched my garments?”

31Tanítványai így feleltek: "Látod, hogyan tolong körülötted a sokaság, és azt kérdezed: ki érintett meg engem?"

31And his disciples said to him, “You see the crowd pressing around you, and yet you say, ‘Who touched me?’”

32Jézus erre körülnézett, hogy láthassa azt az asszonyt, aki ezt tette.

32And he looked around to see who had done it.

33Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve jött elő; leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot.

33But the woman, knowing what had happened to her, came in fear and trembling and fell down before him and told him the whole truth.

34Ő pedig ezt mondta neki: "Leányom, a hited megtartott téged: menj el békességgel, és bajodtól megszabadulva légy egészséges."

34And he said to her, “Daughter, your faith has made you well; go in peace, and be healed of your disease.”

35Még beszélt Jézus, amikor a zsinagógai elöljáró házától érkezők ezt mondták: "Leányod meghalt. Miért fárasztod még a Mestert?"

35While he was still speaking, there came from the ruler's house some who said, “Your daughter is dead. Why trouble the Teacher any further?”

36Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai elöljáróhoz: "Ne félj, csak higgy!"

36But overhearing what they said, Jesus said to the ruler of the synagogue, “Do not fear, only believe.”

37És senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérének.

37And he allowed no one to follow him except Peter and James and John the brother of James.

38Amikor megérkeztek a zsinagógai elöljáró házához, látva a zűrzavart, a hangosan sírókat és jajgatókat,

38They came to the house of the ruler of the synagogue, and Jesus saw a commotion, people weeping and wailing loudly.

39bement, és így szólt hozzájuk: "Miért csináltok ilyen zűrzavart, és miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik."

39And when he had entered, he said to them, “Why are you making a commotion and weeping? The child is not dead but sleeping.”

40Erre kinevették; de ő mindenkit kiküldve maga mellé vette a gyermek apját, anyját és a vele levőket, bement oda, ahol a gyermek feküdt.

40And they laughed at him. But he put them all outside and took the child's father and mother and those who were with him and went in where the child was.

41Majd megfogva a gyermek kezét, ezt mondta neki: "Talitha kúmi!" - ami azt jelenti: "Leányka, neked mondom, ébredj fel!"

41Taking her by the hand he said to her, “Talitha cumi,” which means, “Little girl, I say to you, arise.”

42A leányka pedig azonnal felkelt és járkált, mert tizenkét éves volt már. Azok pedig azt sem tudták, hova legyenek a nagy ámulattól.

42And immediately the girl got up and began walking (for she was twelve years of age), and they were immediately overcome with amazement.

43Jézus azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ezt senki meg ne tudja; aztán szólt, hogy adjanak enni a leánykának.

43And he strictly charged them that no one should know this, and told them to give her something to eat.

6

Jézus Názáretben

Jesus Rejected at Nazareth

1Jézus akkor eltávozott onnan, a hazájába ment, és követték a tanítványai is.

1He went away from there and came to his hometown, and his disciples followed him.

2Amikor azután eljött a szombat, tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallgatták, és álmélkodva így szóltak: "Honnan veszi ezeket, miféle bölcsesség az, amely neki adatott, és miféle csodák ezek, amelyek keze nyomán támadnak?

2And on the Sabbath he began to teach in the synagogue, and many who heard him were astonished, saying, “Where did this man get these things? What is the wisdom given to him? How are such mighty works done by his hands?

3Nemde az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon testvére? Nem itt élnek-e közöttünk húgai is?" És megbotránkoztak benne.

3Is not this the carpenter, the son of Mary and brother of James and Joses and Judas and Simon? And are not his sisters here with us?” And they took offense at him.

4Jézus pedig így szólt hozzájuk: "Nem vetik meg a prófétát másutt, csak a hazájában, a rokonai között és a saját házában."

4And Jesus said to them, “A prophet is not without honor, except in his hometown and among his relatives and in his own household.”

5Nem is tudott itt egyetlen csodát sem tenni, azon kívül, hogy néhány beteget - kezét rájuk téve - meggyógyított.

5And he could do no mighty work there, except that he laid his hands on a few sick people and healed them.

6Csodálkozott is hitetlenségükön. Majd sorra járta a környező falvakat, és tanított.

6And he marveled because of their unbelief.And he went about among the villages teaching.

Jézus kiküldi tanítványait

Jesus Sends Out the Twelve Apostles

7Ezek után magához hívta a tizenkettőt, és kiküldte őket kettesével. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek fölött,

7And he called the twelve and began to send them out two by two, and gave them authority over the unclean spirits.

8és meghagyta nekik, hogy semmit se vigyenek az útra egyetlen vándorboton kívül, se kenyeret, se tarisznyát, se pénzt az övükben;

8He charged them to take nothing for their journey except a staff—no bread, no bag, no money in their belts—

9saru viszont legyen rajtuk, de ne öltsenek magukra két ruhát.

9but to wear sandals and not put on two tunics.

10Ezt is mondta nekik: "Ha valahol bementek egy házba, ott maradjatok egészen addig, amíg tovább nem mentek onnan.

10And he said to them, “Whenever you enter a house, stay there until you depart from there.

11Ha egy helyen nem fogadnak be titeket, és nem is hallgatnak rátok, akkor kimenve onnan, még a port is verjétek le lábatokról, bizonyságul ellenük."

11And if any place will not receive you and they will not listen to you, when you leave, shake off the dust that is on your feet as a testimony against them.”

12A tanítványok pedig elindultak, és hirdették az embereknek, hogy térjenek meg;

12So they went out and proclaimed that people should repent.

13sok ördögöt kiűztek, sok beteget megkentek olajjal és meggyógyítottak.

13And they cast out many demons and anointed with oil many who were sick and healed them.

Keresztelő János halála

The Death of John the Baptist

14Hallott erről Heródes király, mert Jézus neve közismertté vált; és azt beszélték, hogy Keresztelő János támadt fel a halálból, és azért működnek benne a csodatevő erők.

14King Herod heard of it, for Jesus' name had become known. Some[c] said, “John the Baptist[d] has been raised from the dead. That is why these miraculous powers are at work in him.”

15Mások meg azt mondták, hogy Illés ő, ismét mások azt beszélték, hogy olyan, mint valamelyik próféta.

15But others said, “He is Elijah.” And others said, “He is a prophet, like one of the prophets of old.”

16Amikor tehát Heródes ezt meghallotta, így szólt: "Az a János támadt fel, akit én lefejeztettem."

16But when Herod heard of it, he said, “John, whom I beheaded, has been raised.”

17Ez a Heródes fogatta el ugyanis Jánost, és bilincseltette meg a börtönben; testvérének, Fülöp feleségének, Heródiásnak kedvéért, mivel feleségül vette őt,

17For it was Herod who had sent and seized John and bound him in prison for the sake of Herodias, his brother Philip's wife, because he had married her.

18és erre János ezt mondta neki: "Nem szabad együttélned testvéred feleségével."

18For John had been saying to Herod, “It is not lawful for you to have your brother's wife.”

19Heródiás ezért megharagudott rá, és szerette volna megöletni. De nem tehette,

19And Herodias had a grudge against him and wanted to put him to death. But she could not,

20mert Heródes félt Jánostól, akiről tudta, hogy igaz és szent ember; ezért védelmébe vette; bár hallgatva őt, gyakran zavarba jött, mégis szívesen hallgatta.

20for Herod feared John, knowing that he was a righteous and holy man, and he kept him safe. When he heard him, he was greatly perplexed, and yet he heard him gladly.

21Végül is eljött a kedvező alkalom, amikor Heródes a születésnapján lakomát adott főembereinek, vezéreinek és Galilea előkelőinek.

21But an opportunity came when Herod on his birthday gave a banquet for his nobles and military commanders and the leading men of Galilee.

22Ekkor magának Heródiásnak a leánya ment be táncolni. Megtetszett Heródesnek és a vendégeknek. A király ezt mondta a leánynak: "Kérj tőlem, amit akarsz, és megadom neked."

22For when Herodias's daughter came in and danced, she pleased Herod and his guests. And the king said to the girl, “Ask me for whatever you wish, and I will give it to you.”

23Meg is esküdött neki: "Bármit kérsz, megadom neked, akár országom felét is."

23And he vowed to her, “Whatever you ask me, I will give you, up to half of my kingdom.”

24A leány kiment, és megkérdezte anyjától: "Mit kérjek?" Az pedig ezt válaszolta: "Keresztelő János fejét."

24And she went out and said to her mother, “For what should I ask?” And she said, “The head of John the Baptist.”

25A leány erre sietve bement a királyhoz, és azt mondta: "Szeretném, ha rögtön ideadnád nekem egy tálon Keresztelő János fejét."

25And she came in immediately with haste to the king and asked, saying, “I want you to give me at once the head of John the Baptist on a platter.”

26Bár a király erre nagyon szomorú lett, mert esküje és a vendégek miatt nem akarta őt elutasítani.

26And the king was exceedingly sorry, but because of his oaths and his guests he did not want to break his word to her.

27Azonnal el is küldte a hóhért, és megparancsolta, hogy hozza el a János fejét.

27And immediately the king sent an executioner with orders to bring John's head. He went and beheaded him in the prison

28Az elment, lefejezte Jánost a börtönben, elhozta a fejét egy tálon, és átadta a leánynak, a leány pedig odaadta anyjának.

28and brought his head on a platter and gave it to the girl, and the girl gave it to her mother.

29Amikor ezt meghallották a tanítványai, eljöttek, elvitték a holttestét, és egy sírboltba helyezték.

29When his disciples heard of it, they came and took his body and laid it in a tomb.

Ötezer ember megvendégelése

Jesus Feeds the Five Thousand

30Az apostolok visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak.

30The apostles returned to Jesus and told him all that they had done and taught.

31Ő pedig így szólt hozzájuk: "Jöjjetek velem csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé." Mert olyan sokan voltak, akik odaérkeztek, és akik elindultak, hogy még enni sem volt idejük.

31And he said to them, “Come away by yourselves to a desolate place and rest a while.” For many were coming and going, and they had no leisure even to eat.

32Elhajóztak tehát egy lakatlan helyre magukban.

32And they went away in the boat to a desolate place by themselves.

33De sokan meglátták és felismerték őt, amikor elindultak, ezért minden városból összefutottak oda, és megelőzték őket.

33Now many saw them going and recognized them, and they ran there on foot from all the towns and got there ahead of them.

34Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani.

34When he went ashore he saw a great crowd, and he had compassion on them, because they were like sheep without a shepherd. And he began to teach them many things.

35De amikor az idő már későre járt, odamentek hozzá a tanítványai, és ezt mondták neki: "Lakatlan hely ez, és az idő már későre jár.

35And when it grew late, his disciples came to him and said, “This is a desolate place, and the hour is now late.

36Bocsásd el őket, hogy a környező településekre és falvakba menve ennivalót vegyenek maguknak."

36Send them away to go into the surrounding countryside and villages and buy themselves something to eat.”

37Ő azonban így válaszolt nekik: "Ti adjatok nekik enni!" Mire ők ezt mondták neki: "Talán mi menjünk el, és vegyünk kétszáz dénárért kenyeret, hogy enni adhassunk nekik?"

37But he answered them, “You give them something to eat.” And they said to him, “Shall we go and buy two hundred denarii worth of bread and give it to them to eat?”

38Jézus azonban megkérdezte tőlük: "Hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg!" Amikor megnézték, így szóltak: "Öt kenyerünk van, meg két halunk."

38And he said to them, “How many loaves do you have? Go and see.” And when they had found out, they said, “Five, and two fish.”

39Ekkor megparancsolta nekik, hogy ültessenek le mindenkit egy-egy csoportba a zöld fűre.

39Then he commanded them all to sit down in groups on the green grass.

40Le is ültek százas és ötvenes csoportokban.

40So they sat down in groups, by hundreds and by fifties.

41Ekkor Jézus vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, majd átadta a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük; és a két halat is elosztotta mindnyájuknak.

41And taking the five loaves and the two fish he looked up to heaven and said a blessing and broke the loaves and gave them to the disciples to set before the people. And he divided the two fish among them all.

42Miután mind ettek, és jól is laktak,

42And they all ate and were satisfied.

43összeszedték a kenyérdarabokat tizenkét tele kosárral; és azt is, ami a halakból maradt.

43And they took up twelve baskets full of broken pieces and of the fish.

44Akik pedig ettek a kenyerekből, ötezren voltak, csak férfiak.

44And those who ate the loaves were five thousand men.

Jézus a tengeren jár

Jesus Walks on the Water

45Ekkor Jézus azonnal arra kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra Bétsaida felé, amíg ő elbocsátja a sokaságot.

45Immediately he made his disciples get into the boat and go before him to the other side, to Bethsaida, while he dismissed the crowd.

46De miután elbúcsúzott tőlük, felment a hegyre imádkozni.

46And after he had taken leave of them, he went up on the mountain to pray.

47Amikor beesteledett, a hajó a tenger közepén volt, ő pedig a parton egyedül.

47And when evening came, the boat was out on the sea, and he was alone on the land.

48Amikor meglátta, hogy mennyire küszködnek az evezéssel, mert ellenszelük van, a negyedik éjszakai őrváltás idején a tengeren járva közeledett feléjük, és el akart menni mellettük.

48And he saw that they were making headway painfully, for the wind was against them. And about the fourth watch of the night he came to them, walking on the sea. He meant to pass by them,

49Amikor meglátták őt, amint a tengeren jár, azt hitték, hogy kísértet, és felkiáltottak.

49but when they saw him walking on the sea they thought it was a ghost, and cried out,

50Mindnyájan látták ugyanis, és megrettentek. Ő azonban azonnal megszólította őket, és ezt mondta nekik: "Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!"

50for they all saw him and were terrified. But immediately he spoke to them and said, “Take heart; it is I. Do not be afraid.”

51Ekkor beszállt hozzájuk a hajóba, és elült a szél, ők pedig szerfölött csodálkoztak magukban.

51And he got into the boat with them, and the wind ceased. And they were utterly astounded,

52Nem okultak a kenyerekből, mert a szívük még kemény volt.

52for they did not understand about the loaves, but their hearts were hardened.

Jézus sok beteget meggyógyít

Jesus Heals the Sick in Gennesaret

53Ezek után a túlsó partra átkelve, Genezáretbe érkeztek és kikötöttek.

53When they had crossed over, they came to land at Gennesaret and moored to the shore.

54Amikor kiszálltak a hajóból, azonnal felismerték őt,

54And when they got out of the boat, the people immediately recognized him

55és némelyek befutották az egész környéket; kezdték a betegeket ágyakon oda hordani, ahol hallomásuk szerint éppen tartózkodott.

55and ran about the whole region and began to bring the sick people on their beds to wherever they heard he was.

56Ahova csak bement, falvakba, városokba vagy településekre, letették a tereken a betegeket, és kérték őt, hogy legalább a ruhája szegélyét érinthessék; és akik csak megérintették, meg is gyógyultak.

56And wherever he came, in villages, cities, or countryside, they laid the sick in the marketplaces and implored him that they might touch even the fringe of his garment. And as many as touched it were made well.

7

Jézus tanítása a tisztaságról

Traditions and Commandments

1Köréje gyűltek a farizeusok és néhányan az írástudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek,

1Now when the Pharisees gathered to him, with some of the scribes who had come from Jerusalem,

2és észrevették, hogy némelyik tanítványa tisztátalan, vagyis mosdatlan kézzel étkezik.

2they saw that some of his disciples ate with hands that were defiled, that is, unwashed.

3A farizeusok és általában a zsidók ugyanis addig nem esznek, míg meg nem mosták a kezüket egy maréknyi vízzel, mert ragaszkodnak a vének hagyományaihoz,

3(For the Pharisees and all the Jews do not eat unless they wash their hands properly, holding to the tradition of the elders,

4és amikor hazamennek a piacról, addig nem esznek, míg meg nem mosakodtak. Sok egyéb más is van, amit hagyományként átvettek és őriznek, amilyen például a poharak, korsók, rézedények és fekhelyek megmosása.

4and when they come from the marketplace, they do not eat unless they wash. And there are many other traditions that they observe, such as the washing of cups and pots and copper vessels and dining couches.[c])

5Megkérdezték tehát tőle a farizeusok és az írástudók: "Miért nem élnek a te tanítványaid a vének hagyományai szerint, és miért étkeznek tisztátalan kézzel?"

5And the Pharisees and the scribes asked him, “Why do your disciples not walk according to the tradition of the elders, but eat with defiled hands?”

6Ő pedig ezt válaszolta nekik: "Találóan prófétált Ézsaiás rólatok, ti képmutatók, amint meg van írva: Ez a nép csak ajkával tisztel engem, de szíve távol van tőlem.

6And he said to them, “Well did Isaiah prophesy of you hypocrites, as it is written,“‘This people honors me with their lips,but their heart is far from me;

7Hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai.

7in vain do they worship me,teaching as doctrines the commandments of men.’

8Az Isten parancsolatát elhagyva az emberek hagyományához ragaszkodtok."

8You leave the commandment of God and hold to the tradition of men.”

9Ezt is mondta nekik: "Szépen félreteszitek az Isten parancsolatát azért, hogy a helyébe állíthassátok a magatok hagyományait.

9And he said to them, “You have a fine way of rejecting the commandment of God in order to establish your tradition!

10Mert Mózes ezt mondta: Tiszteld apádat és anyádat, és aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék.

10For Moses said, ‘Honor your father and your mother’; and, ‘Whoever reviles father or mother must surely die.’

11Ti pedig azt mondjátok: Ha ezt mondja valaki apjának vagy anyjának: korbán, vagyis áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek,

11But you say, ‘If a man tells his father or his mother, “Whatever you would have gained from me is Corban”’ (that is, given to God)—

12akkor már nem engeditek, hogy bármit tegyen is apjáért vagy anyjáért;

12then you no longer permit him to do anything for his father or mother,

13és így érvénytelenné teszitek az Isten igéjét hagyományotokkal, amelyet továbbadtatok; de sok más ehhez hasonlót is tesztek."

13thus making void the word of God by your tradition that you have handed down. And many such things you do.”

What Defiles a Person

14Ismét odahívta a sokaságot és így szólt hozzájuk: "Hallgassatok rám mindnyájan, és értsétek meg:

14And he called the people to him again and said to them, “Hear me, all of you, and understand:

15Nincs semmi, ami kívülről jutva az emberbe tisztátalanná tehetné őt; hanem ami kijön az emberből, az teszi tisztátalanná." (

15There is nothing outside a person that by going into him can defile him, but the things that come out of a person are what defile him.”

16"Ha valakinek van füle a hallásra, hallja!")

17Amikor azután a sokaságot elhagyva bement a házba, megkérdezték tanítványai a példázatról.

17And when he had entered the house and left the people, his disciples asked him about the parable.

18Ő pedig így szólt hozzájuk: "Ti is ennyire értetlenek vagytok? Nem értitek, hogy ami kívülről megy be az emberbe, az nem teheti tisztátalanná,

18And he said to them, “Then are you also without understanding? Do you not see that whatever goes into a person from outside cannot defile him,

19mert nem a szívébe megy, hanem a gyomrába, és az árnyékszékbe kerül?" Jézus ezzel tisztának nyilvánított minden ételt,

19since it enters not his heart but his stomach, and is expelled?” (Thus he declared all foods clean.)

20de hozzátette: "Ami az emberből előjön, az teszi tisztátalanná.

20And he said, “What comes out of a person is what defiles him.

21Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, paráznaságok, lopások, gyilkosságok,

21For from within, out of the heart of man, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery,

22házasságtörések, kapzsiságok, gonoszságok; valamint csalás, kicsapongás, irigység, istenkáromlás, gőg, esztelenség.

22coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness.

23Ezek a gonoszságok mind belülről jönnek; s ezek teszik tisztátalanná az embert."

23All these evil things come from within, and they defile a person.”

A pogány asszony hite

The Syrophoenician Woman's Faith

24Onnan elindulva elment Tírusz vidékére. Bement egy házba, és azt akarta, hogy senki ne tudja meg ottlétét. De nem maradhatott titokban,

24And from there he arose and went away to the region of Tyre and Sidon. And he entered a house and did not want anyone to know, yet he could not be hidden.

25mert azonnal tudomást szerzett róla egy asszony, akinek a leányában tisztátalan lélek volt, és miután eljött hozzá, a lábai elé borult.

25But immediately a woman whose little daughter had an unclean spirit heard of him and came and fell down at his feet.

26Ez az asszony görög volt, sziroföníciai származású, mégis azt kérte, hogy űzze ki az ördögöt a leányából.

26Now the woman was a Gentile, a Syrophoenician by birth. And she begged him to cast the demon out of her daughter.

27Jézus így szólt az asszonyhoz: "Hadd lakjanak jól először a gyermekek, mert nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak."

27And he said to her, “Let the children be fed first, for it is not right to take the children's bread and throw it to the dogs.”

28Az pedig ezt válaszolta neki: "Úgy van, Uram, de a kutyák is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsáiból."

28But she answered him, “Yes, Lord; yet even the dogs under the table eat the children's crumbs.”

29Erre így szólt hozzá: "Ezért a szóért mondom: menj el, leányodból kiment az ördög."

29And he said to her, “For this statement you may go your way; the demon has left your daughter.”

30Amikor azután hazaért az asszony, látta, hogy a gyermek az ágyon fekszik, és az ördög már kiment belőle.

30And she went home and found the child lying in bed and the demon gone.

A süketnéma meggyógyítása

Jesus Heals a Deaf Man

31Jézus ismét elhagyta Tírusz határát, és Szidónon át a Galileai-tenger mellé ment a Tízváros határain keresztül.

31Then he returned from the region of Tyre and went through Sidon to the Sea of Galilee, in the region of the Decapolis.

32Ekkor egy dadogó süketet vittek hozzá, és kérték, hogy tegye rá a kezét.

32And they brought to him a man who was deaf and had a speech impediment, and they begged him to lay his hand on him.

33Jézus félrevonta őt egymagában a sokaságból, ujját a süket fülébe dugta, majd ujjára köpve megérintette a nyelvét;

33And taking him aside from the crowd privately, he put his fingers into his ears, and after spitting touched his tongue.

34azután az égre tekintve fohászkodott, és így szólt hozzá: "Effata, azaz: nyílj meg!"

34And looking up to heaven, he sighed and said to him, “Ephphatha,” that is, “Be opened.”

35És megnyílt a füle, nyelvének bilincse is azonnal megoldódott, úgyhogy hibátlanul beszélt.

35And his ears were opened, his tongue was released, and he spoke plainly.

36Jézus meghagyta nekik, hogy ezt senkinek se mondják el; de minél inkább tiltotta, annál inkább híresztelték, és

36And Jesus charged them to tell no one. But the more he charged them, the more zealously they proclaimed it.

37szerfölött álmélkodtak, és ezt mondták: "Mindent helyesen cselekedett: a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélővé."

37And they were astonished beyond measure, saying, “He has done all things well. He even makes the deaf hear and the mute speak.”

8

Négyezer ember megvendégelése

Jesus Feeds the Four Thousand

1Azokban a napokban, amikor ismét igen nagy volt a sokaság és nem volt mit enniük, magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk:

1In those days, when again a great crowd had gathered, and they had nothing to eat, he called his disciples to him and said to them,

2"Szánakozom a sokaságon, mert már három napja vannak velem, és nincs mit enniük;

2“I have compassion on the crowd, because they have been with me now three days and have nothing to eat.

3ha pedig éhesen bocsátom őket haza, kidőlnek az úton, mert némelyikük messziről jött."

3And if I send them away hungry to their homes, they will faint on the way. And some of them have come from far away.”

4Tanítványai így feleltek: "Miből tudná valaki ezeket kenyérrel jóllakatni itt a pusztában?"

4And his disciples answered him, “How can one feed these people with bread here in this desolate place?”

5Megkérdezte tőlük: "Hány kenyeretek van?" Ők ezt válaszolták: "Hét."

5And he asked them, “How many loaves do you have?” They said, “Seven.”

6Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjék le a földre, azután vette a hét kenyeret, hálát adott, megtörte, és tanítványainak adta, hogy tegyék eléjük. Ők pedig a sokaság elé tették.

6And he directed the crowd to sit down on the ground. And he took the seven loaves, and having given thanks, he broke them and gave them to his disciples to set before the people; and they set them before the crowd.

7Volt néhány kis haluk is, és miután áldást mondott, szólt, hogy ezeket is tegyék eléjük.

7And they had a few small fish. And having blessed them, he said that these also should be set before them.

8Ettek és jóllaktak, azután összeszedték a maradék darabokat hét kosárral,

8And they ate and were satisfied. And they took up the broken pieces left over, seven baskets full.

9pedig mintegy négyezren voltak. Ezek után elbocsátotta őket,

9And there were about four thousand people. And he sent them away.

10és azonnal hajóba szállva tanítványaival együtt elment Dalmanuta vidékére.

10And immediately he got into the boat with his disciples and went to the district of Dalmanutha.

A farizeusok jelt kívánnak

The Pharisees Demand a Sign

11Kimentek hozzá a farizeusok, és vitatkozni kezdtek vele: mennyei jelt követeltek tőle, kísértve őt.

11The Pharisees came and began to argue with him, seeking from him a sign from heaven to test him.

12Jézus lelke mélyéről felsóhajtva így szólt: "Miért kíván jelt ez a nemzedék? Bizony, mondom néktek, nem adatik jel ennek a nemzedéknek."

12And he sighed deeply in his spirit and said, “Why does this generation seek a sign? Truly, I say to you, no sign will be given to this generation.”

13Ezzel otthagyta őket, és ismét hajóba szállva elment a túlsó partra.

13And he left them, got into the boat again, and went to the other side.

The Leaven of the Pharisees and Herod

14De elfelejtettek kenyeret vinni, és mindössze egy kenyér volt velük a hajóban.

14Now they had forgotten to bring bread, and they had only one loaf with them in the boat.

15Jézus figyelmeztette őket, és így szólt: "Vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok kovászától és a Heródes kovászától!"

15And he cautioned them, saying, “Watch out; beware of the leaven of the Pharisees and the leaven of Herod.”

16Erre tanakodni kezdtek arról, hogy nincs kenyerük.

16And they began discussing with one another the fact that they had no bread.

17Amikor ezt Jézus észrevette, így szólt hozzájuk: "Mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek? Hát még mindig nem veszitek észre, és nem értitek? Még mindig olyan keményszívűek vagytok?

17And Jesus, aware of this, said to them, “Why are you discussing the fact that you have no bread? Do you not yet perceive or understand? Are your hearts hardened?

18Van szemetek, és mégsem láttok, fületek is van, és mégsem hallotok? Nem is emlékeztek?

18Having eyes do you not see, and having ears do you not hear? And do you not remember?

19Amikor az öt kenyeret megtörtem az ötezernek, hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal?" Így feleltek: "Tizenkettőt."

19When I broke the five loaves for the five thousand, how many baskets full of broken pieces did you take up?” They said to him, “Twelve.”

20"És amikor a hét kenyeret törtem meg a négyezernek, hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal?" Ezt mondták: "Hetet."

20“And the seven for the four thousand, how many baskets full of broken pieces did you take up?” And they said to him, “Seven.”

21Erre Jézus újra megkérdezte: "Még mindig nem értitek?"

21And he said to them, “Do you not yet understand?”

A bétsaidai vak meggyógyítása

Jesus Heals a Blind Man at Bethsaida

22Amikor Bétsaidába érkeztek, egy vakot vittek hozzá, és kérték, hogy érintse meg.

22And they came to Bethsaida. And some people brought to him a blind man and begged him to touch him.

23Ő pedig a vakot kézen fogva kivezette a faluból, azután szemére köpve rátette kezét, és megkérdezte: "Látsz-e valamit?"

23And he took the blind man by the hand and led him out of the village, and when he had spit on his eyes and laid his hands on him, he asked him, “Do you see anything?”

24Az felnézett, és így szólt: "Úgy látom az embereket, mintha fákat látnék, amint járkálnak."

24And he looked up and said, “I see people, but they look like trees, walking.”

25Aztán Jézus ismét rátette a kezét a szemére, ő pedig körülnézett, és meggyógyult, tisztán látott mindent.

25Then Jesus laid his hands on his eyes again; and he opened his eyes, his sight was restored, and he saw everything clearly.

26Jézus ekkor hazaküldte őt, és azt mondta: "Még a faluba se menj be!"

26And he sent him to his home, saying, “Do not even enter the village.”

Péter vallástétele

Peter Confesses Jesus as the Christ

27Jézus pedig elindult tanítványaival együtt Cézárea Filippi falvaiba. Útközben megkérdezte tanítványaitól: "Kinek mondanak engem az emberek?"

27And Jesus went on with his disciples to the villages of Caesarea Philippi. And on the way he asked his disciples, “Who do people say that I am?”

28Ők így feleltek: "Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások pedig egynek a próféták közül."

28And they told him, “John the Baptist; and others say, Elijah; and others, one of the prophets.”

29Jézus tovább kérdezte őket: "Hát ti kinek mondotok engem?" Péter így válaszolt neki: "Te vagy a Krisztus."

29And he asked them, “But who do you say that I am?” Peter answered him, “You are the Christ.”

30Jézus ekkor rájuk parancsolt, hogy senkinek ne beszéljenek őróla.

30And he strictly charged them to tell no one about him.

Jézus először szól nyíltan haláláról és feltámadásáról

Jesus Foretells His Death and Resurrection

31És tanítani kezdte őket arra, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia.

31And he began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and the chief priests and the scribes and be killed, and after three days rise again.

32Jézus nyíltan beszélt erről a dologról. Péter ekkor magához vonva őt meg akarta dorgálni;

32And he said this plainly. And Peter took him aside and began to rebuke him.

33ő azonban megfordulva tanítványaira tekintett, megdorgálta Pétert, és ezt mondta: "Távozz tőlem, Sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint."

33But turning and seeing his disciples, he rebuked Peter and said, “Get behind me, Satan! For you are not setting your mind on the things of God, but on the things of man.”

Jézus követése

34Ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik: "Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem.

34And calling the crowd to him with his disciples, he said to them, “If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me.

35Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem és az evangéliumért, megmenti azt.

35For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it.

36Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?

36For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul?

37Mert mit adhat az ember váltságdíjul lelkéért?

37For what can a man give in return for his soul?

38Mert ha valaki szégyell engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor eljön Atyja dicsőségében a szent angyalokkal."

38For whoever is ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him will the Son of Man also be ashamed when he comes in the glory of his Father with the holy angels.”

9

1Azután így szólt hozzájuk: "Bizony, mondom néktek, hogy vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg a halált addig, amíg meg nem látják, hogy az Isten országa eljött hatalommal."

1And he said to them, “Truly, I say to you, there are some standing here who will not taste death until they see the kingdom of God after it has come with power.”

Jézus megdicsőülése

The Transfiguration

2Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, felvitte csak őket külön egy magas hegyre, és szemük láttára elváltozott.

2And after six days Jesus took with him Peter and James and John, and led them up a high mountain by themselves. And he was transfigured before them,

3Ruhája olyan tündöklő fehérré lett, amilyenre nem tud ruhafestő fehéríteni a földön.

3and his clothes became radiant, intensely white, as no one on earth could bleach them.

4És megjelent nekik Illés Mózessel együtt, és beszélgettek Jézussal.

4And there appeared to them Elijah with Moses, and they were talking with Jesus.

5Péter megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: "Mester, jó nekünk itt lennünk, készítsünk ezért három sátrat: egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek."

5And Peter said to Jesus, “Rabbi, it is good that we are here. Let us make three tents, one for you and one for Moses and one for Elijah.”

6Mert nem tudta, mit mondjon, ugyanis annyira megrettentek.

6For he did not know what to say, for they were terrified.

7De felhő támadt, amely beárnyékolta őket, és hang hallatszott a felhőből: "Ez az én szeretett Fiam, reá hallgassatok!"

7And a cloud overshadowed them, and a voice came out of the cloud, “This is my beloved Son; listen to him.”

8És hirtelen, amint körülnéztek, már senki mást nem láttak maguk mellett, csak Jézust egyedül.

8And suddenly, looking around, they no longer saw anyone with them but Jesus only.

9Amikor jöttek lefelé a hegyről, meghagyta nekik, hogy senkinek el ne mondják, amit láttak, hanem csak akkor, amikor az Emberfia már feltámadt a halottak közül.

9And as they were coming down the mountain, he charged them to tell no one what they had seen, until the Son of Man had risen from the dead.

10Meg is jegyezték jól ezt az igét, de tanakodtak maguk között: mit jelent feltámadni a halottak közül.

10So they kept the matter to themselves, questioning what this rising from the dead might mean.

11Ezért megkérdezték tőle: "Miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie?"

11And they asked him, “Why do the scribes say that first Elijah must come?”

12Ő pedig így válaszolt: "Illés valóban előbb jön el és helyreállít mindent. Akkor viszont miért van megírva az Emberfiáról, hogy sok szenvedésben és megvetésben lesz része?

12And he said to them, “Elijah does come first to restore all things. And how is it written of the Son of Man that he should suffer many things and be treated with contempt?

13De mondom nektek, hogy Illés már el is jött, és azt tették vele, amit csak akartak, ahogyan meg van írva róla."

13But I tell you that Elijah has come, and they did to him whatever they pleased, as it is written of him.”

A néma lélek kiűzése

Jesus Heals a Boy with an Unclean Spirit

14Amikor a tanítványok közelébe értek, nagy sokaságot láttak körülöttük, írástudókat is, akik vitatkoztak velük.

14And when they came to the disciples, they saw a great crowd around them, and scribes arguing with them.

15Amint meglátták Jézust, az egész sokaság nyomban megdöbbent, és eléje futva köszöntötte őt.

15And immediately all the crowd, when they saw him, were greatly amazed and ran up to him and greeted him.

16Ő pedig megkérdezte tőlük: "Miről vitatkoztok velük?"

16And he asked them, “What are you arguing about with them?”

17A sokaságból így felelt neki valaki: "Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma lélek van;

17And someone from the crowd answered him, “Teacher, I brought my son to you, for he has a spirit that makes him mute.

18és amikor ez megragadja, úgy leteperi őt, hogy tajtékzik, fogát csikorgatja, és megmerevedik. Szóltam tanítványaidnak, hogy űzzék ki, de nem tudták."

18And whenever it seizes him, it throws him down, and he foams and grinds his teeth and becomes rigid. So I asked your disciples to cast it out, and they were not able.”

19Jézus így válaszolt nekik: "Ó, hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt elém!"

19And he answered them, “O faithless generation, how long am I to be with you? How long am I to bear with you? Bring him to me.”

20Odavitték hozzá, és amikor meglátta őt a lélek, azonnal megrázta a fiút, úgyhogy az a földre esve fetrengett és tajtékzott.

20And they brought the boy to him. And when the spirit saw him, immediately it convulsed the boy, and he fell on the ground and rolled about, foaming at the mouth.

21Jézus megkérdezte a fiú apjától: "Mennyi ideje, hogy ő így van?" Mire ő ezt válaszolta: "Gyermekkora óta.

21And Jesus asked his father, “How long has this been happening to him?” And he said, “From childhood.

22Sokszor vetette tűzbe is, meg vízbe is, hogy elpusztítsa, de ha valamit lehet tenned, szánj meg minket, és segíts rajtunk!"

22And it has often cast him into fire and into water, to destroy him. But if you can do anything, have compassion on us and help us.”

23Jézus ezt mondta neki: "Ha lehet valamit tennem? - Minden lehetséges annak, aki hisz."

23And Jesus said to him, “‘If you can’! All things are possible for one who believes.”

24Erre azonnal felkiáltott a gyermek apja, és így szólt: "Hiszek, segíts a hitetlenségemen!"

24Immediately the father of the child cried out and said, “I believe; help my unbelief!”

25Amikor meglátta Jézus, hogy összefut a sokaság, ráparancsolt a tisztátalan lélekre ezt mondva neki: "Te néma és süket lélek, megparancsolom neked: menj ki belőle, és ne menj bele többé!"

25And when Jesus saw that a crowd came running together, he rebuked the unclean spirit, saying to it, “You mute and deaf spirit, I command you, come out of him and never enter him again.”

26Erre az felkiáltott, erősen megrázta őt, és kiment belőle. A gyermek olyan lett, mint a halott, úgyhogy sokan azt mondták: vége van.

26And after crying out and convulsing him terribly, it came out, and the boy was like a corpse, so that most of them said, “He is dead.”

27Jézus azonban kezét megragadva magához térítette, és az felkelt.

27But Jesus took him by the hand and lifted him up, and he arose.

28Amikor azután Jézus bement egy házba, tanítványai megkérdezték tőle maguk között: "Mi miért nem tudtuk kiűzni?"

28And when he had entered the house, his disciples asked him privately, “Why could we not cast it out?”

29Ő pedig ezt mondta nekik: "Ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csak imádsággal."

29And he said to them, “This kind cannot be driven out by anything but prayer.”

Jézus másodszor szól haláláról és feltámadásáról

Jesus Again Foretells Death, Resurrection

30Onnan elindulva keresztülmentek Galileán, de nem akarta, hogy felismerje őt valaki,

30They went on from there and passed through Galilee. And he did not want anyone to know,

31mert tanítani akarta tanítványait. Arról beszélt nekik, hogy az Emberfia emberek kezébe adatik, megölik, de miután megölték, három nap múlva feltámad.

31for he was teaching his disciples, saying to them, “The Son of Man is going to be delivered into the hands of men, and they will kill him. And when he is killed, after three days he will rise.”

32Ők nem értették ezt a beszédet, de féltek őt megkérdezni.

32But they did not understand the saying, and were afraid to ask him.

A kisgyermek példája

Who Is the Greatest?

33Megérkeztek Kapernaumba, és amikor már otthon volt, megkérdezte tőlük: "Miről vitatkoztatok útközben?"

33And they came to Capernaum. And when he was in the house he asked them, “What were you discussing on the way?”

34Ők azonban hallgattak, mert arról vitatkoztak az úton egymással, hogy ki a legnagyobb?

34But they kept silent, for on the way they had argued with one another about who was the greatest.

35Jézus ekkor leült, odahívta a tizenkettőt, és így szólt hozzájuk: "Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó és mindenki szolgája."

35And he sat down and called the twelve. And he said to them, “If anyone would be first, he must be last of all and servant of all.”

36És kézenfogva egy kisgyermeket közéjük állította, átölelte, majd ezt mondta nekik:

36And he took a child and put him in the midst of them, and taking him in his arms, he said to them,

37"Aki az ilyen kisgyermekek közül egyet is befogad az én nevemért, az engem fogad be; és aki engem befogad, az nem engem fogad be, hanem azt, aki engem elküldött."

37“Whoever receives one such child in my name receives me, and whoever receives me, receives not me but him who sent me.”

Az ismeretlen ördögűző

Anyone Not Against Us Is for Us

38János ezt mondta neki: "Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben űz ki ördögöket, és eltiltottuk, mert nem követett minket."

38John said to him, “Teacher, we saw someone casting out demons in your name, and we tried to stop him, because he was not following us.”

39Jézus azonban ezt mondta: "Ne tiltsátok el, mert nincsen senki, aki csodát tesz az én nevemben, és ugyanakkor gyalázni tudna engem,

39But Jesus said, “Do not stop him, for no one who does a mighty work in my name will be able soon afterward to speak evil of me.

40mert aki nincs ellenünk, az mellettünk van.

40For the one who is not against us is for us.

41Aki inni ad nektek egy pohár vizet az én nevemben, mivel a Krisztuséi vagytok, bizony, mondom néktek, hogy el nem marad a jutalma."

41For truly, I say to you, whoever gives you a cup of water to drink because you belong to Christ will by no means lose his reward.

Óvás a megbotránkoztatástól

Temptations to Sin

42"Aki pedig akár csak egyet is megbotránkoztat e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tengerbe dobják."

42“Whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him if a great millstone were hung around his neck and he were thrown into the sea.

43"Ha megbotránkoztat téged az egyik kezed, vágd le, mert jobb, ha csonkán mégy be az életre, mint ha két kézzel mégy a gyehennára, az olthatatlan tűzre,

43And if your hand causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter life crippled than with two hands to go to hell, to the unquenchable fire.[i]

44(ahol férgük nem pusztul el, és a tűz nem alszik el.)

45És ha az egyik lábad botránkoztat meg téged, vágd le; mert jobb, ha sántán mégy be az életre, mintha két lábbal vetnek a gyehennára,

45And if your foot causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter life lame than with two feet to be thrown into hell.

46(ahol férgük nem pusztul el és a tűz nem alszik el.)

47És ha az egyik szemed botránkoztat meg téged, vájd ki, mert jobb, ha fél szemmel mégy be az Isten országába, mint ha két szemmel vetnek a gyehennára,

47And if your eye causes you to sin, tear it out. It is better for you to enter the kingdom of God with one eye than with two eyes to be thrown into hell,

48ahol férgük nem pusztul el és a tűz nem alszik el."

48‘where their worm does not die and the fire is not quenched.’

Az ízetlenné vált só

49"Mert tűzzel sózatik meg mindenki.

49For everyone will be salted with fire.

50Jó a só, de ha a só ízetlenné válik, hogyan adjátok vissza az ízét? Legyen bennetek só, és békességben éljetek egymással."

50Salt is good, but if the salt has lost its saltiness, how will you make it salty again? Have salt in yourselves, and be at peace with one another.”

10

Kérdés a házassági elválásról

Teaching About Divorce

1Jézus onnan elindulva elment Júdea határába és Jordánon túlra; újra sokaság gyülekezett hozzá, ő pedig szokása szerint ismét tanította őket.

1And he left there and went to the region of Judea and beyond the Jordan, and crowds gathered to him again. And again, as was his custom, he taught them.

2Farizeusok is mentek hozzá, és megkérdezték tőle, hogy szabad-e a férfinak elbocsátania a feleségét: ezzel kísértették Jézust.

2And Pharisees came up and in order to test him asked, “Is it lawful for a man to divorce his wife?”

3Ő azonban visszakérdezett: "Mit parancsolt nektek Mózes?"

3He answered them, “What did Moses command you?”

4Azok ezt mondták: "Mózes megengedte a válólevél írását és az elbocsátást."

4They said, “Moses allowed a man to write a certificate of divorce and to send her away.”

5Jézus erre így szólt hozzájuk: "Szívetek keménysége miatt írta nektek Mózes ezt a parancsolatot,

5And Jesus said to them, “Because of your hardness of heart he wrote you this commandment.

6mert a teremtés kezdete óta az embert férfivá és nővé teremtette az Isten.

6But from the beginning of creation, ‘God made them male and female.’

7Ezért elhagyja az ember apját és anyját,

7‘Therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife,

8és lesznek ketten egy testté, úgyhogy ők többé már nem két test, hanem egy.

8and the two shall become one flesh.’ So they are no longer two but one flesh.

9Amit tehát az Isten egybekötött, ember el ne válassza."

9What therefore God has joined together, let not man separate.”

10Otthon ismét megkérdezték őt erről a tanítványai.

10And in the house the disciples asked him again about this matter.

11Ő ezt mondta nekik: "Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el feleségül, házasságtörést követ el ellene;

11And he said to them, “Whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her,

12és ha az asszony bocsátja el férjét, és máshoz megy férjhez, szintén házasságtörést követ el."

12and if she divorces her husband and marries another, she commits adultery.”

Jézus megáldja a gyermekeket

Let the Children Come to Me

13Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket, a tanítványok azonban rájuk szóltak.

13And they were bringing children to him that he might touch them, and the disciples rebuked them.

14Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk: "Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa.

14But when Jesus saw it, he was indignant and said to them, “Let the children come to me; do not hinder them, for to such belongs the kingdom of God.

15Bizony, mondom néktek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba."

15Truly, I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child shall not enter it.”

16Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.

16And he took them in his arms and blessed them, laying his hands on them.

A gazdag ifjú

The Rich Young Man

17Amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte, azt kérdezte tőle: "Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?"

17And as he was setting out on his journey, a man ran up and knelt before him and asked him, “Good Teacher, what must I do to inherit eternal life?”

18Jézus így szólt hozzá: "Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül.

18And Jesus said to him, “Why do you call me good? No one is good except God alone.

19Tudod a parancsolatokat: Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tiszteld apádat és anyádat."

19You know the commandments: ‘Do not murder, Do not commit adultery, Do not steal, Do not bear false witness, Do not defraud, Honor your father and mother.’”

20Az pedig ezt mondta neki: "Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva."

20And he said to him, “Teacher, all these I have kept from my youth.”

21Jézus miután rátekintett, megkedvelte, és ezt mondta neki: "Egy valami hiányzik még belőled: menj, add el, amid van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben; azután jöjj, és kövess engem."

21And Jesus, looking at him, loved him, and said to him, “You lack one thing: go, sell all that you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow me.”

22A válasz miatt elborult az ember arca, és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt.

22Disheartened by the saying, he went away sorrowful, for he had great possessions.

23Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: "Milyen nehezen mennek be Isten országába a gazdagok!"

23And Jesus looked around and said to his disciples, “How difficult it will be for those who have wealth to enter the kingdom of God!”

24A tanítványok megdöbbentek szavain, Jézus azonban ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: "Gyermekeim, milyen nehéz az Isten országába bejutni!

24And the disciples were amazed at his words. But Jesus said to them again, “Children, how difficult it is to enter the kingdom of God!

25Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint gazdagnak az Isten országába bejutni."

25It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God.”

26Ők még jobban megrökönyödtek, és ezt kérdezgették egymás közt: "Akkor ki üdvözülhet?"

26And they were exceedingly astonished, and said to him, “Then who can be saved?”

27Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta: "Az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges."

27Jesus looked at them and said, “With man it is impossible, but not with God. For all things are possible with God.”

A tanítványok jutalma

28Péter megszólalt, és ezt mondta neki: "Íme, mi elhagytunk mindent, és követőid lettünk."

28Peter began to say to him, “See, we have left everything and followed you.”

29Jézus így szólt: "Bizony, mondom néktek: senki sincs, aki elhagyta házát vagy testvéreit, anyját vagy apját, gyermekeit vagy szántóföldjeit énértem és az evangéliumért,

29Jesus said, “Truly, I say to you, there is no one who has left house or brothers or sisters or mother or father or children or lands, for my sake and for the gospel,

30és ne kapna százannyit: most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermeket, és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet.

30who will not receive a hundredfold now in this time, houses and brothers and sisters and mothers and children and lands, with persecutions, and in the age to come eternal life.

31Ellenben sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból lesz első."

31But many who are first will be last, and the last first.”

Jézus harmadszor szól haláláról és feltámadásáról

Jesus Foretells His Death a Third Time

32Mikor pedig felfelé mentek a Jeruzsálembe vezető úton, Jézus előttük haladt. Akik vele voltak, álmélkodtak; akik pedig mégis követték, féltek. Ekkor újra maga mellé vette a tizenkettőt, és beszélni kezdett nekik arról, ami vele történni fog:

32And they were on the road, going up to Jerusalem, and Jesus was walking ahead of them. And they were amazed, and those who followed were afraid. And taking the twelve again, he began to tell them what was to happen to him,

33"Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak, halálra ítélik, és átadják a pogányoknak,

33saying, “See, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be delivered over to the chief priests and the scribes, and they will condemn him to death and deliver him over to the Gentiles.

34kigúnyolják és leköpik, megkorbácsolják és megölik, de három nap múlva feltámad."

34And they will mock him and spit on him, and flog him and kill him. And after three days he will rise.”

Zebedeus fiainak kérése

The Request of James and John

35Ekkor hozzálépett Jakab és János, a Zebedeus két fia, és így szóltak hozzá: "Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk."

35And James and John, the sons of Zebedee, came up to him and said to him, “Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you.”

36Jézus megkérdezte tőlük: "Mit szeretnétek, mit tegyek meg nektek?"

36And he said to them, “What do you want me to do for you?”

37Ők pedig ezt mondták neki: "Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobb, a másikunk a bal kezed felől üljön majd dicsőséges uralkodásod idején."

37And they said to him, “Grant us to sit, one at your right hand and one at your left, in your glory.”

38Jézus így válaszolt: "Nem tudjátok, mit kértek. Vajon ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én kiiszom, és meg tudtok-e keresztelkedni azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem?"

38Jesus said to them, “You do not know what you are asking. Are you able to drink the cup that I drink, or to be baptized with the baptism with which I am baptized?”

39Mire ők így feleltek neki: "Meg tudjuk tenni." Jézus ekkor ezt mondta nekik: "Azt a poharat, amelyből én iszom, kiisszátok, és azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek,

39And they said to him, “We are able.” And Jesus said to them, “The cup that I drink you will drink, and with the baptism with which I am baptized, you will be baptized,

40de hogy ki üljön jobb vagy bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni, mert azoké lesz az, akiknek elkészíttetett."

40but to sit at my right hand or at my left is not mine to grant, but it is for those for whom it has been prepared.”

41Amikor ezt a tíz tanítvány meghallotta, megharagudott Jakabra és Jánosra.

41And when the ten heard it, they began to be indignant at James and John.

42De Jézus odahívta őket, és így szólt hozzájuk: "Tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, uralkodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk.

42And Jesus called them to him and said to them, “You know that those who are considered rulers of the Gentiles lord it over them, and their great ones exercise authority over them.

43De nem így van közöttetek, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok;

43But it shall not be so among you. But whoever would be great among you must be your servant,

44és aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki rabszolgája.

44and whoever would be first among you must be slave of all.

45Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért."

45For even the Son of Man came not to be served but to serve, and to give his life as a ransom for many.”

A vak Bartimeus meggyógyítása

Jesus Heals Blind Bartimaeus

46Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett.

46And they came to Jericho. And as he was leaving Jericho with his disciples and a great crowd, Bartimaeus, a blind beggar, the son of Timaeus, was sitting by the roadside.

47Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: "Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!"

47And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, “Jesus, Son of David, have mercy on me!”

48Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott: "Dávid Fia, könyörülj rajtam!"

48And many rebuked him, telling him to be silent. But he cried out all the more, “Son of David, have mercy on me!”

49Jézus megállt és ezt mondta: "Hívjátok ide!" Odahívták a vakot ezekkel a szavakkal: "Bízzál! Kelj fel! Hív téged!"

49And Jesus stopped and said, “Call him.” And they called the blind man, saying to him, “Take heart. Get up; he is calling you.”

50Ő pedig ledobta felsőruháját, felugrott, és odament Jézushoz.

50And throwing off his cloak, he sprang up and came to Jesus.

51Jézus megkérdezte tőle: "Mit kívánsz, mit tegyek veled?" A vak ezt mondta: "Mester, hogy újra lássak."

51And Jesus said to him, “What do you want me to do for you?” And the blind man said to him, “Rabbi, let me recover my sight.”

52Jézus ekkor így szólt hozzá: "Menj el, a hited megtartott téged." És azonnal újra látott, és követte őt az úton.

52And Jesus said to him, “Go your way; your faith has made you well.” And immediately he recovered his sight and followed him on the way.

11

Jézus bevonul Jeruzsálembe

The Triumphal Entry

1Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, Bétfagéhoz és Betániához, az Olajfák hegyénél, elküldött tanítványai közül kettőt,

1Now when they drew near to Jerusalem, to Bethphage and Bethany, at the Mount of Olives, Jesus sent two of his disciples

2és így szólt hozzájuk: "Menjetek az előttetek levő faluba, és mindjárt, amint beértek, találtok egy szamárcsikót megkötve, amelyen még nem ült soha senki: oldjátok el, és hozzátok ide.

2and said to them, “Go into the village in front of you, and immediately as you enter it you will find a colt tied, on which no one has ever sat. Untie it and bring it.

3Ha pedig valaki megkérdezi tőletek: Miért teszitek ezt? - mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rá, de azonnal vissza is küldi."

3If anyone says to you, ‘Why are you doing this?’ say, ‘The Lord has need of it and will send it back here immediately.’”

4El is mentek, meg is találták a szamárcsikót az ajtó elé kötve kinn az utcán, és eloldották.

4And they went away and found a colt tied at a door outside in the street, and they untied it.

5Az ott álldogálók közül néhányan megkérdezték tőlük: "Miért teszitek ezt, miért oldjátok el a szamárcsikót?"

5And some of those standing there said to them, “What are you doing, untying the colt?”

6Ők pedig úgy válaszoltak, ahogyan Jézus mondta; és akkor elengedték őket.

6And they told them what Jesus had said, and they let them go.

7Elvitték tehát Jézushoz a szamárcsikót, ráterítették felsőruhájukat, ő pedig felült rá.

7And they brought the colt to Jesus and threw their cloaks on it, and he sat on it.

8Sokan felsőruhájukat terítették az útra, mások a mezőn vágott lombos ágakat;

8And many spread their cloaks on the road, and others spread leafy branches that they had cut from the fields.

9akik pedig előtte és utána mentek, ezt kiáltották: "Hozsánna! Áldott, aki jön az Úrnak nevében!

9And those who went before and those who followed were shouting, “Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord!

10Áldott a mi atyánknak, Dávidnak eljövendő országa! Hozsánna a magasságban!"

10Blessed is the coming kingdom of our father David! Hosanna in the highest!”

11Jézus ekkor bement Jeruzsálemben a templomba; mikor pedig már mindent megnézett, és mivel már későre járt az idő, kiment Betániába a tizenkettővel.

11And he entered Jerusalem and went into the temple. And when he had looked around at everything, as it was already late, he went out to Bethany with the twelve.

A terméketlen fügefa

Jesus Curses the Fig Tree

12Másnap pedig, amikor Betániából elindultak, megéhezett,

12On the following day, when they came from Bethany, he was hungry.

13és messziről meglátva egy zöldellő fügefát, odament, hátha talál rajta valamit. De amikor odaért, semmit sem talált rajta, csak levelet, mert nem volt fügeérés ideje.

13And seeing in the distance a fig tree in leaf, he went to see if he could find anything on it. When he came to it, he found nothing but leaves, for it was not the season for figs.

14Jézus megszólalt, és ezt mondta a fának: "Senki ne egyék rólad gyümölcsöt, soha többé." A tanítványai is hallották ezt.

14And he said to it, “May no one ever eat fruit from you again.” And his disciples heard it.

Jézus megtisztítja a templomot

Jesus Cleanses the Temple

15Azután Jeruzsálembe értek. Bemenve a templomba, Jézus kezdte kiűzni azokat, akik árusítottak és vásároltak a templomban, felborította a pénzváltók asztalait, a galambárusok székeit,

15And they came to Jerusalem. And he entered the temple and began to drive out those who sold and those who bought in the temple, and he overturned the tables of the money-changers and the seats of those who sold pigeons.

16és nem engedte, hogy valaki edényt vigyen át a templomon.

16And he would not allow anyone to carry anything through the temple.

17Azután így tanította őket: "Nincs-e megírva: Az én házam imádság háza lesz minden nép számára? Ti pedig rablók barlangjává tettétek."

17And he was teaching them and saying to them, “Is it not written, ‘My house shall be called a house of prayer for all the nations’? But you have made it a den of robbers.”

18Meghallották ezt a főpapok és az írástudók, és keresték a módját, hogyan veszítsék el. Féltek ugyanis tőle, mert tanítása magával ragadta az egész sokaságot.

18And the chief priests and the scribes heard it and were seeking a way to destroy him, for they feared him, because all the crowd was astonished at his teaching.

19Amikor azután este lett, kimentek a városon kívülre.

19And when evening came they went out of the city.

A fügefa elszáradása

The Lesson from the Withered Fig Tree

20Korán reggel, amikor elmentek a fügefa mellett, észrevették, hogy az gyökerestől kiszáradt.

20As they passed by in the morning, they saw the fig tree withered away to its roots.

21Péter visszaemlékezve így szólt hozzá: "Mester, nézd: a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt."

21And Peter remembered and said to him, “Rabbi, look! The fig tree that you cursed has withered.”

22Jézus így válaszolt nekik: "Higgyetek Istenben!

22And Jesus answered them, “Have faith in God.

23Bizony, mondom néktek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek: Emelkedjél fel, és vesd magadat tengerbe! - és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik -, annak meg is adatik az.

23Truly, I say to you, whoever says to this mountain, ‘Be taken up and thrown into the sea,’ and does not doubt in his heart, but believes that what he says will come to pass, it will be done for him.

24Ezért mondom nektek: higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek.

24Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours.

25És amikor megálltok imádkozni, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket.

25And whenever you stand praying, forgive, if you have anything against anyone, so that your Father also who is in heaven may forgive you your trespasses.”

26(Ha pedig ti nem bocsátotok meg, mennyei Atyátok sem bocsátja meg vétkeiteket.)"

Kérdés Jézus hatalmáról

The Authority of Jesus Challenged

27Ismét bementek Jeruzsálembe. És miközben Jézus körüljárt a templomban, odamentek a főpapok, az írástudók és a vének,

27And they came again to Jerusalem. And as he was walking in the temple, the chief priests and the scribes and the elders came to him,

28és így szóltak hozzá: "Milyen hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta neked a hatalmat arra, hogy ilyeneket tegyél?"

28and they said to him, “By what authority are you doing these things, or who gave you this authority to do them?”

29Jézus így válaszolt nekik: "Én is kérdezek tőletek valamit, feleljetek rá, és megmondom nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket.

29Jesus said to them, “I will ask you one question; answer me, and I will tell you by what authority I do these things.

30Vajon a János keresztsége mennyből való volt-e vagy emberektől? Erre válaszoljatok nekem."

30Was the baptism of John from heaven or from man? Answer me.”

31Azok pedig így tanakodtak maguk között: "Ha azt mondjuk: a mennyből, azt fogja mondani: Akkor miért nem hittetek neki?

31And they discussed it with one another, saying, “If we say, ‘From heaven,’ he will say, ‘Why then did you not believe him?’

32Vagy talán mondjuk azt: emberektől?" De féltek a sokaságtól, mert Jánosról mindenki azt tartotta, hogy valóban próféta volt.

32But shall we say, ‘From man’?”—they were afraid of the people, for they all held that John really was a prophet.

33Ezért így feleltek Jézusnak: "Nem tudjuk." Jézus erre így szólt hozzájuk: "Én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket."

33So they answered Jesus, “We do not know.” And Jesus said to them, “Neither will I tell you by what authority I do these things.”

12

A gonosz szőlőművesek

The Parable of the Tenants

1Jézus ekkor példázatokban kezdett szólni hozzájuk: "Egy ember szőlőt ültetett, körülkerítette, borsajtót ásott, és őrtornyot épített. Azután bérbe adta munkásoknak, és idegenbe távozott.

1And he began to speak to them in parables. “A man planted a vineyard and put a fence around it and dug a pit for the winepress and built a tower, and leased it to tenants and went into another country.

2Majd amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy megkapja a részét a szőlő terméséből.

2When the season came, he sent a servant to the tenants to get from them some of the fruit of the vineyard.

3De azok megfogták a szolgát, megverték, és elküldték üres kézzel.

3And they took him and beat him and sent him away empty-handed.

4Ismét elküldött hozzájuk egy másik szolgát, ezt meg fejbe verték, és meggyalázták.

4Again he sent to them another servant, and they struck him on the head and treated him shamefully.

5Újból küldött egy szolgát; ezt megölték, azután sok más szolgát is, akik közül némelyeket megvertek, másokat megöltek.

5And he sent another, and him they killed. And so with many others: some they beat, and some they killed.

6Egy valakije volt még, a szeretett fia. Utoljára őt küldte el hozzájuk, mert így szólt: Fiamat meg fogják becsülni.

6He had still one other, a beloved son. Finally he sent him to them, saying, ‘They will respect my son.’

7A munkások azonban ezt mondták maguk között: Ez az örökös, gyertek, öljük meg, és mienk lesz az örökség!

7But those tenants said to one another, ‘This is the heir. Come, let us kill him, and the inheritance will be ours.’

8Megragadták, megölték, és kidobták a szőlőn kívülre.

8And they took him and killed him and threw him out of the vineyard.

9Mit tesz hát majd a szőlő ura? Eljön, és elveszíti a munkásokat, azután másoknak adja a szőlőt.

9What will the owner of the vineyard do? He will come and destroy the tenants and give the vineyard to others.

10Ezt az írást sem olvastátok: Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő;

10Have you not read this Scripture:“‘The stone that the builders rejectedhas become the cornerstone;

11az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben?"

11this was the Lord's doing,and it is marvelous in our eyes’?”

12Ekkor szerették volna elfogni őt, de féltek a sokaságtól. Rájöttek ugyanis, hogy róluk mondta a példázatot. Ezért otthagyták őt, és elmentek.

12And they were seeking to arrest him but feared the people, for they perceived that he had told the parable against them. So they left him and went away.

Az adópénz

Paying Taxes to Caesar

13Elküldtek hozzá a farizeusok és a Heródes-pártiak közül néhányat, hogy szóval csalják tőrbe.

13And they sent to him some of the Pharisees and some of the Herodians, to trap him in his talk.

14Odamentek tehát, és így szóltak hozzá: "Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és nem tartasz senkitől, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét, hanem az igazsághoz ragaszkodva tanítod az Isten útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessük-e, vagy ne fizessük?’

14And they came and said to him, “Teacher, we know that you are true and do not care about anyone's opinion. For you are not swayed by appearances, but truly teach the way of God. Is it lawful to pay taxes to Caesar, or not? Should we pay them, or should we not?”

15Ő pedig ismerve képmutatásukat, ezt mondta nekik: "Mit kísértetek engem? Hozzatok nekem egy dénárt, hogy megnézzem."

15But, knowing their hypocrisy, he said to them, “Why put me to the test? Bring me a denarius and let me look at it.”

16Hoztak egyet, és akkor Jézus megkérdezte: "Kié ez a kép és ez a felirat?" Ők pedig így feleltek: "A császáré."

16And they brought one. And he said to them, “Whose likeness and inscription is this?” They said to him, “Caesar's.”

17Ekkor Jézus ezt mondta nekik: "Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené." És igen elcsodálkoztak rajta.

17Jesus said to them, “Render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's.” And they marveled at him.

Kérdés a feltámadásról

The Sadducees Ask About the Resurrection

18Ezután szadduceusok is jöttek hozzá, akik azt mondják, hogy nincs feltámadás, és ezt kérdezték tőle:

18And Sadducees came to him, who say that there is no resurrection. And they asked him a question, saying,

19"Mester, Mózes előírta nekünk, hogyha valakinek a testvére meghal, és asszonyt hagy hátra, de nem hagy gyermeket, akkor a testvére vegye el az asszonyt, és támasszon utódot az ő testvérének.

19“Teacher, Moses wrote for us that if a man's brother dies and leaves a wife, but leaves no child, the man must take the widow and raise up offspring for his brother.

20Volt hét testvér. Az első megnősült, és amikor meghalt, nem hagyott utódot.

20There were seven brothers; the first took a wife, and when he died left no offspring.

21A második is elvette az asszonyt, és meghalt úgy, hogy ő sem hagyott utódot. Ugyanígy történt a harmadikkal is,

21And the second took her, and died, leaving no offspring. And the third likewise.

22és a hét közül egy sem hagyott utódot. Végül meghalt az asszony is.

22And the seven left no offspring. Last of all the woman also died.

23A feltámadáskor, amikor majd ezek feltámadnak, melyiké lesz az asszony? Mert mind a hétnek a felesége volt."

23In the resurrection, when they rise again, whose wife will she be? For the seven had her as wife.”

24Jézus ezt mondta nekik: "Vajon nem azért tévelyegtek-e, mert nem ismeritek az Írásokat, sem az Isten hatalmát?

24Jesus said to them, “Is this not the reason you are wrong, because you know neither the Scriptures nor the power of God?

25Mert az emberek amikor már feltámadtak a halálból, nem nősülnek, férjhez sem mennek, hanem olyanok, mint az angyalok a mennyekben.

25For when they rise from the dead, they neither marry nor are given in marriage, but are like angels in heaven.

26Arról pedig, hogy feltámadnak a halottak, vajon nem olvastátok Mózes könyvében, hogy mit mondott neki Isten a csipkebokornál: Én vagyok Ábrahám Istene és Izsák Istene és Jákób Istene?

26And as for the dead being raised, have you not read in the book of Moses, in the passage about the bush, how God spoke to him, saying, ‘I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob’?

27Az Isten nem a holtak Istene, hanem az élőké. Ti tehát nagyon tévelyegtek."

27He is not God of the dead, but of the living. You are quite wrong.”

A nagy parancsolat

The Great Commandment

28Ekkor odament az írástudók közül egy, aki hallotta őket vitázni, és mivel tudta, hogy Jézus jól megfelelt nekik, megkérdezte tőle: "Melyik a legfőbb az összes parancsolat közül?"

28And one of the scribes came up and heard them disputing with one another, and seeing that he answered them well, asked him, “Which commandment is the most important of all?”

29Jézus így válaszolt: "A legfőbb ez: Halljad, Izráel, az Úr, a mi Istenünk, egy Úr,

29Jesus answered, “The most important is, ‘Hear, O Israel: The Lord our God, the Lord is one.

30és szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből.

30And you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength.’

31A második ez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat."

31The second is this: ‘You shall love your neighbor as yourself.’ There is no other commandment greater than these.”

32Az írástudó ezt mondta neki: "Jól van, Mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincsen más;

32And the scribe said to him, “You are right, Teacher. You have truly said that he is one, and there is no other besides him.

33és ha szeretjük őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből, és ha szeretjük felebarátunkat, mint magunkat, sokkal több az minden égő- és véresáldozatnál."

33And to love him with all the heart and with all the understanding and with all the strength, and to love one's neighbor as oneself, is much more than all whole burnt offerings and sacrifices.”

34Jézus pedig, amikor látta, hogy értelmesen felelt, ezt mondta neki: "Nem vagy messze az Isten országától." És többé senki sem merte őt megkérdezni.

34And when Jesus saw that he answered wisely, he said to him, “You are not far from the kingdom of God.” And after that no one dared to ask him any more questions.

Krisztus Dávidnak Fia és Ura

Whose Son Is the Christ?

35Amikor Jézus a templomban tanított, ezt a kérdést vetette fel: "Hogyan mondhatják az írástudók, hogy a Krisztus a Dávid Fia?

35And as Jesus taught in the temple, he said, “How can the scribes say that the Christ is the son of David?

36Maga Dávid mondta ezt a Szentlélek által: Így szólt az Úr az én uramhoz: Ülj a jobb kezem felől, amíg lábad alá nem vetem ellenségeidet.

36David himself, in the Holy Spirit, declared,“‘The Lord said to my Lord,“Sit at my right hand,until I put your enemies under your feet.”’

37Ha tehát maga Dávid mondja őt Urának, akkor hogyan lehet a Fia?" A nagy sokaság szívesen hallgatta őt.

37David himself calls him Lord. So how is he his son?” And the great throng heard him gladly.

Az írástudók nagyravágyása és kapzsisága

Beware of the Scribes

38Tanítás közben így szólt Jézus: "Őrizkedjetek az írástudóktól, akik szeretnek hosszú köntösben járni, és szeretik, ha köszöntik őket a tereken,

38And in his teaching he said, “Beware of the scribes, who like to walk around in long robes and like greetings in the marketplaces

39szeretnek a főhelyeken ülni a zsinagógákban és az asztalfőn a lakomákon;

39and have the best seats in the synagogues and the places of honor at feasts,

40felemésztik az özvegyek házát, és színlelésből hosszan imádkoznak: ezekre vár a legsúlyosabb ítélet."

40who devour widows' houses and for a pretense make long prayers. They will receive the greater condemnation.”

Az özvegyasszony két fillérje

The Widow's Offering

41Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele,

41And he sat down opposite the treasury and watched the people putting money into the offering box. Many rich people put in large sums.

42egy szegény özvegyasszony pedig odamenve beledobott két fillért, azaz egy krajcárt.

42And a poor widow came and put in two small copper coins, which make a penny.

43Jézus odahívta tanítványait, és ezt mondta nekik: "Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe.

43And he called his disciples to him and said to them, “Truly, I say to you, this poor widow has put in more than all those who are contributing to the offering box.

44Mert mindannyian fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amije csak volt, az egész vagyonát."

44For they all contributed out of their abundance, but she out of her poverty has put in everything she had, all she had to live on.”

13

Jézus jövendölése a templomról

Jesus Foretells Destruction of the Temple

1Amikor Jézus kifelé ment a templomból, egyik tanítványa így szólt hozzá: "Mester, nézd, mekkora kövek és mekkora épületek!"

1And as he came out of the temple, one of his disciples said to him, “Look, Teacher, what wonderful stones and what wonderful buildings!”

2Jézus ezt mondta neki: "Látod ezeket a nagy épületeket? Nem marad itt kő kövön, amit le ne rombolnának."

2And Jesus said to him, “Do you see these great buildings? There will not be left here one stone upon another that will not be thrown down.”

A nagy megpróbáltatás ideje

Signs of the Close of the Age

3Amikor azután az Olajfák hegyén ült, a templommal átellenben, maguk között megkérdezte tőle Péter, Jakab, János és András:

3And as he sat on the Mount of Olives opposite the temple, Peter and James and John and Andrew asked him privately,

4"Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz annak a jele, amikor mindez beteljesedik?"

4“Tell us, when will these things be, and what will be the sign when all these things are about to be accomplished?”

5Jézus pedig így kezdett beszélni hozzájuk: "Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket.

5And Jesus began to say to them, “See that no one leads you astray.

6Sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják: Én vagyok! - és sokakat megtévesztenek.

6Many will come in my name, saying, ‘I am he!’ and they will lead many astray.

7Amikor pedig háborúk zaját vagy háborúk hírét halljátok, meg ne rémüljetek! Ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég.

7And when you hear of wars and rumors of wars, do not be alarmed. This must take place, but the end is not yet.

8Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, többfelé földrengések és éhínségek lesznek: a vajúdás kínjainak a kezdete mindez!"

8For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be earthquakes in various places; there will be famines. These are but the beginning of the birth pains.

9"Ti pedig vigyázzatok magatokra: mert bíróságoknak adnak át titeket, zsinagógákban vernek meg, helytartók és királyok elé állítanak énértem, bizonyságul nekik.

9“But be on your guard. For they will deliver you over to councils, and you will be beaten in synagogues, and you will stand before governors and kings for my sake, to bear witness before them.

10Előbb azonban minden nép között hirdetni kell az evangéliumot.

10And the gospel must first be proclaimed to all nations.

11Amikor pedig elhurcolnak és átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit mondjatok, hanem ami megadatik nektek abban az órában, azt mondjátok, mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek.

11And when they bring you to trial and deliver you over, do not be anxious beforehand what you are to say, but say whatever is given you in that hour, for it is not you who speak, but the Holy Spirit.

12Akkor testvér a testvérét, apa a gyermekét adja majd halálra, gyermekek támadnak szüleik ellen, és vesztüket okozzák,

12And brother will deliver brother over to death, and the father his child, and children will rise against parents and have them put to death.

13és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért; de aki mindvégig kitart, az üdvözül."

13And you will be hated by all for my name's sake. But the one who endures to the end will be saved.

The Abomination of Desolation

14"Amikor pedig meglátjátok a ‘pusztító utálatosságot’ ott állni, ahol nem volna szabad - aki olvassa, értse meg! -, akkor, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe,

14“But when you see the abomination of desolation standing where he ought not to be (let the reader understand), then let those who are in Judea flee to the mountains.

15aki a ház tetején van, ne szálljon le, és ne menjen be, hogy kihozzon valamit a házából,

15Let the one who is on the housetop not go down, nor enter his house, to take anything out,

16és aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy a ruháját elhozza.

16and let the one who is in the field not turn back to take his cloak.

17Jaj a terhes és a szoptatós anyáknak azokban a napokban!

17And alas for women who are pregnant and for those who are nursing infants in those days!

18Imádkozzatok, hogy ne télen legyen ez,

18Pray that it may not happen in winter.

19mert azokban a napokban olyan nyomorúság lesz, amilyen az Isten által teremtett világ kezdete óta egészen mostanáig nem volt, és nem is lesz;

19For in those days there will be such tribulation as has not been from the beginning of the creation that God created until now, and never will be.

20és ha az Úr nem rövidítené meg azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen halandó sem; a választottakért azonban, akiket Ő kiválasztott, megrövidítette azokat a napokat."

20And if the Lord had not cut short the days, no human being would be saved. But for the sake of the elect, whom he chose, he shortened the days.

Az Emberfia eljövetele

21"Ha valaki akkor ezt mondja nektek: Nézd, itt a Krisztus! - vagy: Nézd, ott van! Ne higgyétek!

21And then if anyone says to you, ‘Look, here is the Christ!’ or ‘Look, there he is!’ do not believe it.

22Mert hamis krisztusok és hamis próféták jelennek majd meg, jeleket és csodákat tesznek, hogy ha lehet, megtévesszék a választottakat.

22For false christs and false prophets will arise and perform signs and wonders, to lead astray, if possible, the elect.

23Ti azonban vigyázzatok: előre megmondtam nektek mindent!"

23But be on guard; I have told you all things beforehand.

The Coming of the Son of Man

24"Azokban a napokban pedig, ama nyomorúság után, a nap elsötétedik, a hold nem fénylik,

24“But in those days, after that tribulation, the sun will be darkened, and the moon will not give its light,

25a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóerői megrendülnek.

25and the stars will be falling from heaven, and the powers in the heavens will be shaken.

26És akkor meglátják az Emberfiát eljönni a felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel;

26And then they will see the Son of Man coming in clouds with great power and glory.

27és akkor elküldi az angyalokat, és összegyűjti választottait a világ négy tájáról, a föld sarkától az ég sarkáig."

27And then he will send out the angels and gather his elect from the four winds, from the ends of the earth to the ends of heaven.

The Lesson of the Fig Tree

28"Tanuljátok meg a fügefáról vett példázatot: amikor már zsendül az ága, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár.

28“From the fig tree learn its lesson: as soon as its branch becomes tender and puts out its leaves, you know that summer is near.

29Így ti is, amikor meglátjátok, hogy ezek történnek, tudjátok meg, hogy közel van ő, az ajtó előtt.

29So also, when you see these things taking place, you know that he is near, at the very gates.

30Bizony, mondom néktek, hogy nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez végbe nem megy.

30Truly, I say to you, this generation will not pass away until all these things take place.

31Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el."

31Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away.

No One Knows That Day or Hour

32"Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja, sem az angyalok az égben, sem a Fiú, hanem csak az Atya.

32“But concerning that day or that hour, no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father.

33Vigyázzatok, legyetek ébren, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő!

33Be on guard, keep awake. For you do not know when the time will come.

34Ahogy az idegenbe készülő ember, amikor elhagyta házát, átadta szolgáinak a hatalmat, és kiadta mindenkinek a maga munkáját, az ajtóőrnek is megparancsolta, hogy vigyázzon.

34It is like a man going on a journey, when he leaves home and puts his servants in charge, each with his work, and commands the doorkeeper to stay awake.

35Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, mikor jön meg a ház ura; lehet este vagy éjfélkor, kakasszókor vagy reggel:

35Therefore stay awake—for you do not know when the master of the house will come, in the evening, or at midnight, or when the rooster crows, or in the morning—

36nehogy, amikor hirtelen megjön, alva találjon benneteket!

36lest he come suddenly and find you asleep.

37Amit pedig nektek mondok, azt mindenkinek mondom: Vigyázzatok!"

37And what I say to you I say to all: Stay awake.”

14

A nép vezetőinek tanácskozása Jézus ellen

The Plot to Kill Jesus

1Két nap múlva volt a páska és a kovásztalan kenyerek ünnepe; a főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan fogják el, és öljék meg őt csellel;

1It was now two days before the Passover and the Feast of Unleavened Bread. And the chief priests and the scribes were seeking how to arrest him by stealth and kill him,

2mert ezt mondták: "Ne az ünnepen, hogy zavargás ne legyen a nép körében."

2for they said, “Not during the feast, lest there be an uproar from the people.”

Jézus megkenetése Betániában

Jesus Anointed at Bethany

3Amikor Betániában a leprás Simon házában volt, és asztalhoz telepedett, odament egy asszony, akinél valódi és drága nárduskenet volt egy alabástrom tartóban: ezt az alabástrom tartót feltörte, és ráöntötte a kenetet Jézus fejére.

3And while he was at Bethany in the house of Simon the leper, as he was reclining at table, a woman came with an alabaster flask of ointment of pure nard, very costly, and she broke the flask and poured it over his head.

4Egyesek bosszankodtak magukban: "Mire való a kenetnek ez a pazarlása?

4There were some who said to themselves indignantly, “Why was the ointment wasted like that?

5Hiszen el lehetett volna ezt adni több, mint háromszáz dénárért, és a pénzt a szegényeknek szétosztani." És megharagudtak az asszonyra,

5For this ointment could have been sold for more than three hundred denarii and given to the poor.” And they scolded her.

6de Jézus ezt mondta: "Hagyjátok őt! Miért bántjátok? Hiszen jót tett velem,

6But Jesus said, “Leave her alone. Why do you trouble her? She has done a beautiful thing to me.

7mert a szegények mindig veletek vannak, és amikor csak akartok, jót tehettek velük, én azonban nem leszek mindig veletek.

7For you always have the poor with you, and whenever you want, you can do good for them. But you will not always have me.

8Megtette, ami tőle telt: előre megkente a testemet a temetésre.

8She has done what she could; she has anointed my body beforehand for burial.

9Bizony, mondom néktek, hogy az egész világon bárhol hirdetik majd az evangéliumot; amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére."

9And truly, I say to you, wherever the gospel is proclaimed in the whole world, what she has done will be told in memory of her.”

Júdás elárulja Jézust

Judas to Betray Jesus

10Ekkor Júdás Iskáriótes, egy a tizenkettő közül, elment a főpapokhoz, hogy elárulja őt nekik.

10Then Judas Iscariot, who was one of the twelve, went to the chief priests in order to betray him to them.

11Amikor azok ezt meghallották, megörültek, és megígérték, hogy pénzt adnak neki. Ő pedig kereste a módját, hogyan árulhatná el Jézust egy megfelelő pillanatban.

11And when they heard it, they were glad and promised to give him money. And he sought an opportunity to betray him.

Az utolsó vacsora

The Passover with the Disciples

12A kovásztalan kenyerek első napján, amikor a húsvéti bárányt szokták áldozni, így szóltak hozzá tanítványai: "Hol akarod megenni a húsvéti vacsorát, hol készítsük el?"

12And on the first day of Unleavened Bread, when they sacrificed the Passover lamb, his disciples said to him, “Where will you have us go and prepare for you to eat the Passover?”

13Jézus elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik: "Menjetek a városba, és ott szembejön veletek egy ember, aki egy korsó vizet visz; kövessétek őt,

13And he sent two of his disciples and said to them, “Go into the city, and a man carrying a jar of water will meet you. Follow him,

14és ahova bemegy, mondjátok meg a házigazdának, hogy a Mester ezt üzeni: Hol van a szállásom, ahol tanítványaimmal együtt megehetem a húsvéti vacsorát?

14and wherever he enters, say to the master of the house, ‘The Teacher says, Where is my guest room, where I may eat the Passover with my disciples?’

15Ő majd mutat nektek egy nagy emeleti termet berendezve, készen: ott készítsétek el nekünk a vacsorát."

15And he will show you a large upper room furnished and ready; there prepare for us.”

16Elindultak tehát a tanítványok, és bementek a városba; itt mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát.

16And the disciples set out and went to the city and found it just as he had told them, and they prepared the Passover.

17Amikor beesteledett, odament a tizenkettővel;

17And when it was evening, he came with the twelve.

18és amikor asztalhoz telepedtek és ettek, ezt mondta Jézus: "Bizony, mondom néktek, közületek egy, aki együtt eszik velem, el fog árulni engem."

18And as they were reclining at table and eating, Jesus said, “Truly, I say to you, one of you will betray me, one who is eating with me.”

19Erre elszomorodtak, és egyik a másik után kezdte tőle kérdezni: "Talán én?"

19They began to be sorrowful and to say to him one after another, “Is it I?”

20Mire ő ezt mondta nekik: "Egy a tizenkettő közül, aki velem együtt mártogat a tálba.

20He said to them, “It is one of the twelve, one who is dipping bread into the dish with me.

21Mert az Emberfia elmegy ugyan, amint meg van írva róla, de jaj annak az embernek, aki az Emberfiát elárulja: jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik."

21For the Son of Man goes as it is written of him, but woe to that man by whom the Son of Man is betrayed! It would have been better for that man if he had not been born.”

Institution of the Lord's Supper

22És amikor ettek, vette a kenyeret, áldást mondott, és megtörte, odaadta nekik, és ezt mondta: "Vegyétek, ez az én testem."

22And as they were eating, he took bread, and after blessing it broke it and gave it to them, and said, “Take; this is my body.”

23Azután vette a poharat, hálát adott, odaadta nekik, ittak belőle mindnyájan,

23And he took a cup, and when he had given thanks he gave it to them, and they all drank of it.

24és ezt mondta nekik: "Ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik.

24And he said to them, “This is my blood of the covenant, which is poured out for many.

25Bizony, mondom néktek, hogy nem iszom többé a szőlőtő terméséből addig a napig, amikor újat iszom az Isten országában."

25Truly, I say to you, I will not drink again of the fruit of the vine until that day when I drink it new in the kingdom of God.”

Az Olajfák hegyén

Jesus Foretells Peter's Denial

26Miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az Olajfák hegyére.

26And when they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives.

27És akkor így szólt hozzájuk Jézus: "Mindnyájan megbotránkoztok bennem, mert meg van írva: Megverem a pásztort, és elszélednek a juhok.

27And Jesus said to them, “You will all fall away, for it is written, ‘I will strike the shepherd, and the sheep will be scattered.’

28De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába."

28But after I am raised up, I will go before you to Galilee.”

29Péter ezt mondta neki: "Ha mindenki meg is botránkozik, én akkor sem."

29Peter said to him, “Even though they all fall away, I will not.”

30Jézus így szólt hozzá: "Bizony, mondom néked: te még ma, ezen az éjszakán, mielőtt kétszer megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem."

30And Jesus said to him, “Truly, I tell you, this very night, before the rooster crows twice, you will deny me three times.”

31Ő azonban annál inkább mondta: "Ha meg kell is halnom veled, akkor sem tagadlak meg." Ugyanígy beszéltek a többiek is.

31But he said emphatically, “If I must die with you, I will not deny you.” And they all said the same.

A Gecsemáné-kertben

Jesus Prays in Gethsemane

32Ekkor arra a helyre értek, amelynek neve Gecsemáné, és így szólt tanítványaihoz: "Üljetek le itt, amíg imádkozom."

32And they went to a place called Gethsemane. And he said to his disciples, “Sit here while I pray.”

33Maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, azután rettegni és gyötrődni kezdett,

33And he took with him Peter and James and John, and began to be greatly distressed and troubled.

34majd így szólt hozzájuk: "Szomorú az én lelkem mindhalálig: maradjatok itt, és virrasszatok."

34And he said to them, “My soul is very sorrowful, even to death. Remain here and watch.”

35Egy kissé tovább ment, a földre borult és imádkozott, hogy ha lehetséges, múljék el tőle ez az óra.

35And going a little farther, he fell on the ground and prayed that, if it were possible, the hour might pass from him.

36És így szólt: "Abbá, Atyám! Minden lehetséges neked: vedd el tőlem ezt a poharat; mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te."

36And he said, “Abba, Father, all things are possible for you. Remove this cup from me. Yet not what I will, but what you will.”

37Amikor visszament, alva találta őket, és így szólt Péterhez: "Simon, alszol? Nem voltál képes egyetlen órát virrasztani?

37And he came and found them sleeping, and he said to Peter, “Simon, are you asleep? Could you not watch one hour?

38Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan kész, de a test erőtlen."

38Watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak.”

39Újra elment, és ugyanazokkal a szavakkal imádkozott.

39And again he went away and prayed, saying the same words.

40Amikor visszatért, ismét alva találta őket, mert szemük elnehezült; és nem tudták, mit feleljenek neki.

40And again he came and found them sleeping, for their eyes were very heavy, and they did not know what to answer him.

41Harmadszor is visszatért, és így szólt hozzájuk: "Aludjatok tovább és pihenjetek! Elég! Eljött az óra! Íme, átadatik az Emberfia a bűnösök kezébe.

41And he came the third time and said to them, “Are you still sleeping and taking your rest? It is enough; the hour has come. The Son of Man is betrayed into the hands of sinners.

42Ébredjetek, menjünk! Íme, közel van, aki engem elárul."

42Rise, let us be going; see, my betrayer is at hand.”

Jézus elfogatása

Betrayal and Arrest of Jesus

43Még beszélt, amikor egyszer csak megjelent Júdás, egy a tizenkettő közül, és kardokkal, botokkal felszerelt sokaság jött vele a főpapoktól, az írástudóktól és a vénektől.

43And immediately, while he was still speaking, Judas came, one of the twelve, and with him a crowd with swords and clubs, from the chief priests and the scribes and the elders.

44Az árulója ezt az ismertetőjelet adta meg nekik: "Akit megcsókolok, az lesz ő: fogjátok el, és vigyétek be biztos kísérettel."

44Now the betrayer had given them a sign, saying, “The one I will kiss is the man. Seize him and lead him away under guard.”

45Amikor odaért, azonnal hozzálépett, és így szólt: "Mester!" - és megcsókolta.

45And when he came, he went up to him at once and said, “Rabbi!” And he kissed him.

46Azok pedig rátették kezüket, és elfogták.

46And they laid hands on him and seized him.

47Egy valaki az ott állók közül kirántotta a kardját, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a fülét.

47But one of those who stood by drew his sword and struck the servant of the high priest and cut off his ear.

48Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta nekik: "Úgy vonultatok ki ellenem, mint valami rabló ellen, kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok.

48And Jesus said to them, “Have you come out as against a robber, with swords and clubs to capture me?

49Veletek voltam mindennap a templomban, amikor tanítottam, és nem fogtatok el. Az Írásoknak azonban be kell teljesedniük."

49Day after day I was with you in the temple teaching, and you did not seize me. But let the Scriptures be fulfilled.”

50Ekkor mindnyájan elhagyták őt és elfutottak.

50And they all left him and fled.

A Young Man Flees

51De követte őt egy ifjú, aki csak egy inget viselt mezítelen testén: őt is elfogták,

51And a young man followed him, with nothing but a linen cloth about his body. And they seized him,

52de ő az ingét otthagyva mezítelenül elmenekült.

52but he left the linen cloth and ran away naked.

Jézus a nagytanács előtt

Jesus Before the Council

53Ekkor Jézust a főpaphoz vitték, és oda gyülekeztek a főpapok, a vének és az írástudók is mind.

53And they led Jesus to the high priest. And all the chief priests and the elders and the scribes came together.

54Péter távolról követte őt, be egészen a főpap palotájának udvarába, és ott ült a szolgákkal, melegedett a tűznél.

54And Peter had followed him at a distance, right into the courtyard of the high priest. And he was sitting with the guards and warming himself at the fire.

55A főpapok pedig az egész nagytanáccsal együtt bizonyítékot kerestek Jézus ellen, hogy halálra adhassák; de nem találtak.

55Now the chief priests and the whole council were seeking testimony against Jesus to put him to death, but they found none.

56Sokan tettek ugyan ellene hamis tanúvallomást, a vallomások azonban nem egyeztek.

56For many bore false witness against him, but their testimony did not agree.

57Ekkor előálltak néhányan, és ezt a hamis vallomást tették ellene:

57And some stood up and bore false witness against him, saying,

58"Mi hallottuk, amikor ezt mondta: Én lerombolom a kézzel alkotott templomot, és három nap alatt mást építek, olyat, amit nem emberi kéz alkotott."

58“We heard him say, ‘I will destroy this temple that is made with hands, and in three days I will build another, not made with hands.’”

59De vallomásuk így sem egyezett.

59Yet even about this their testimony did not agree.

60A főpap ekkor középre állt, és megkérdezte Jézustól: "Semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak?"

60And the high priest stood up in the midst and asked Jesus, “Have you no answer to make? What is it that these men testify against you?”

61Ő azonban hallgatott, és nem válaszolt semmit. Ismét megkérdezte őt a főpap, és így szólt hozzá: "Te vagy a Krisztus, az Áldottnak Fia?"

61But he remained silent and made no answer. Again the high priest asked him, “Are you the Christ, the Son of the Blessed?”

62Jézus ezt mondta: "Én vagyok, és meglátjátok az Emberfiát, amint a Hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőiben."

62And Jesus said, “I am, and you will see the Son of Man seated at the right hand of Power, and coming with the clouds of heaven.”

63A főpap erre megszaggatta a ruháit, és így szólt: "Mi szükségünk van még tanúkra?

63And the high priest tore his garments and said, “What further witnesses do we need?

64Hallottátok az istenkáromlást. Mi a ti véleményetek erről?" Azok pedig együttesen kimondták az ítéletet, hogy méltó a halálra.

64You have heard his blasphemy. What is your decision?” And they all condemned him as deserving death.

65Akkor némelyek elkezdték őt köpdösni, arcát betakarni és ütlegelni őt, és ezt mondták neki: "Most prófétálj!" A szolgák is arcul verték őt.

65And some began to spit on him and to cover his face and to strike him, saying to him, “Prophesy!” And the guards received him with blows.

Péter megtagadja Jézust

Peter Denies Jesus

66Amikor Péter lenn volt az udvaron, arra ment a főpap egyik szolgálóleánya.

66And as Peter was below in the courtyard, one of the servant girls of the high priest came,

67Meglátta Pétert, amint melegedett, ránézett, és így szólt: "Te is a názáreti Jézussal voltál."

67and seeing Peter warming himself, she looked at him and said, “You also were with the Nazarene, Jesus.”

68Ő azonban tagadta, és ezt mondta: "Nem tudom, nem is értem, mit beszélsz." És kiment az előcsarnokba. A kakas pedig megszólalt.

68But he denied it, saying, “I neither know nor understand what you mean.” And he went out into the gateway and the rooster crowed.[i]

69A szolgálóleány ismét meglátta őt, és újra mondta az ott állóknak: "Ez közülük való."

69And the servant girl saw him and began again to say to the bystanders, “This man is one of them.”

70De ő ismét tagadta. Egy kis idő múlva viszont az ott állók mondták Péternek: "Bizony, közülük való vagy, hiszen Galileából való vagy te is."

70But again he denied it. And after a little while the bystanders again said to Peter, “Certainly you are one of them, for you are a Galilean.”

71Ekkor ő elkezdett átkozódni és esküdözni: "Nem ismerem azt az embert, akiről beszéltek."

71But he began to invoke a curse on himself and to swear, “I do not know this man of whom you speak.”

72És nyomban megszólalt a kakas másodszor is. Péternek ekkor eszébe jutott, amit Jézus mondott neki: "Mielőtt a kakas kétszer megszólal, háromszor tagadsz meg engem." És sírásra fakadt.

72And immediately the rooster crowed a second time. And Peter remembered how Jesus had said to him, “Before the rooster crows twice, you will deny me three times.” And he broke down and wept.

15

Jézus Pilátus előtt

Jesus Delivered to Pilate

1Korán reggel haladéktalanul határozatot hoztak a főpapok a vénekkel, az írástudókkal és az egész nagytanáccsal együtt. Azután Jézust megkötözve elvitték, és átadták Pilátusnak.

1And as soon as it was morning, the chief priests held a consultation with the elders and scribes and the whole council. And they bound Jesus and led him away and delivered him over to Pilate.

2Pilátus pedig megkérdezte tőle: "Te vagy a zsidók királya?" Ő így válaszolt neki: "Te mondod."

2And Pilate asked him, “Are you the King of the Jews?” And he answered him, “You have said so.”

3A főpapok hevesen vádolták őt.

3And the chief priests accused him of many things.

4Pilátus ismét megkérdezte tőle: "Nem felelsz semmit? Nézd, mennyire vádolnak!"

4And Pilate again asked him, “Have you no answer to make? See how many charges they bring against you.”

5Jézus pedig többé semmit sem válaszolt, úgyhogy Pilátus nagyon elcsodálkozott.

5But Jesus made no further answer, so that Pilate was amazed.

Jézus és Barabbás

Pilate Delivers Jesus to Be Crucified

6Ünnepenként el szokott bocsátani nekik egy foglyot, akit ők kívántak.

6Now at the feast he used to release for them one prisoner for whom they asked.

7Barabbás is fogságban volt azokkal a lázadókkal együtt, akik a lázadás idején gyilkosságot követtek el.

7And among the rebels in prison, who had committed murder in the insurrection, there was a man called Barabbas.

8A sokaság tehát felmenve Pilátus elé, kérte tőle azt, amit mindig megtett nekik.

8And the crowd came up and began to ask Pilate to do as he usually did for them.

9Ő pedig megkérdezte tőlük: "Akarjátok, hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát?" -

9And he answered them, saying, “Do you want me to release for you the King of the Jews?”

10mert tudta, hogy irigységből szolgáltatták ki Jézust a főpapok.

10For he perceived that it was out of envy that the chief priests had delivered him up.

11A főpapok azonban felbujtották a sokaságot, hogy inkább Barabbás elbocsátását követeljék.

11But the chief priests stirred up the crowd to have him release for them Barabbas instead.

12Pilátus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: "Mit tegyek akkor azzal, akit a zsidók királyának mondotok?"

12And Pilate again said to them, “Then what shall I do with the man you call the King of the Jews?”

13Azok ismét felkiáltottak: "Feszítsd meg!"

13And they cried out again, “Crucify him.”

14Pilátus megkérdezte tőlük: "De mi rosszat tett?" Azok pedig még hangosabban kiáltották: "Feszítsd meg!"

14And Pilate said to them, “Why, what evil has he done?” But they shouted all the more, “Crucify him.”

15Pilátus eleget akart tenni a sokaság kívánságának, és szabadon bocsátotta nekik Barabbást; Jézust pedig miután megostoroztatta, kiszolgáltatta, hogy megfeszítsék.

15So Pilate, wishing to satisfy the crowd, released for them Barabbas, and having scourged Jesus, he delivered him to be crucified.

Jézus megcsúfolása

Jesus Is Mocked

16A katonák elvitték őt a palota belsejébe, a helytartóságra, és összehívták az egész csapatot.

16And the soldiers led him away inside the palace (that is, the governor's headquarters), and they called together the whole battalion.[c]

17Felöltöztették bíborba, tövisből font koronát tettek a fejére,

17And they clothed him in a purple cloak, and twisting together a crown of thorns, they put it on him.

18és elkezdték köszönteni: "Üdvözlégy, zsidók királya!"

18And they began to salute him, “Hail, King of the Jews!”

19Nádszállal verték a fejét, leköpdösték, és térdhajtással hódoltak előtte.

19And they were striking his head with a reed and spitting on him and kneeling down in homage to him.

Jézus megfeszítése

20Miután kigúnyolták, levették róla a bíborruhát, felöltöztették saját ruhájába, és kivitték, hogy megfeszítsék őt.

20And when they had mocked him, they stripped him of the purple cloak and put his own clothes on him. And they led him out to crucify him.

The Crucifixion

21Kényszerítettek egy arra menő embert, cirénei Simont, Alexander és Rufusz apját, aki a mezőről jött, hogy vigye a keresztet.

21And they compelled a passerby, Simon of Cyrene, who was coming in from the country, the father of Alexander and Rufus, to carry his cross.

22Elvitték őt a Golgota nevű helyre, ami ezt jelenti: Koponya-hely,

22And they brought him to the place called Golgotha (which means Place of a Skull).

23és mirhás bort adtak neki; de ő nem fogadta el.

23And they offered him wine mixed with myrrh, but he did not take it.

24Ekkor keresztre feszítették, és megosztoztak a ruháin, sorsot vetve, hogy ki mit kapjon.

24And they crucified him and divided his garments among them, casting lots for them, to decide what each should take.

25Kilenc óra volt, amikor megfeszítették.

25And it was the third hour when they crucified him.

26Felirat is volt a kereszten az ellene emelt vádról, amely így szólt: A ZSIDÓK KIRÁLYA.

26And the inscription of the charge against him read, “The King of the Jews.”

27Vele együtt feszítettek keresztre két rablót, egyet jobb, egyet pedig bal keze felől.

27And with him they crucified two robbers, one on his right and one on his left.

28(És így teljesedett be az Írás, amely ezt mondja: "És bűnösök közé számlálták.")

29Az arra járók fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták: "Nosza te, aki lerombolod a templomot, és felépíted három nap alatt,

29And those who passed by derided him, wagging their heads and saying, “Aha! You who would destroy the temple and rebuild it in three days,

30mentsd meg magadat, szállj le a keresztről!"

30save yourself, and come down from the cross!”

31Hasonlóan csúfolódtak a főpapok is maguk között az írástudókkal együtt, és így szóltak: "Másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni.

31So also the chief priests with the scribes mocked him to one another, saying, “He saved others; he cannot save himself.

32A Krisztus, az Izráel királya, szálljon le a keresztről, hogy lássuk, és higgyünk." Azok is gyalázták, akik vele együtt voltak megfeszítve.

32Let the Christ, the King of Israel, come down now from the cross that we may see and believe.” Those who were crucified with him also reviled him.

Jézus halála

The Death of Jesus

33Amikor tizenkét óra lett, sötétség támadt az egész földön három óráig.

33And when the sixth hour had come, there was darkness over the whole land until the ninth hour.[g]

34Három órakor Jézus hangosan felkiáltott: "Elói, elói, lámá sabaktáni!" - ami ezt jelenti: "Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?"

34And at the ninth hour Jesus cried with a loud voice, “Eloi, Eloi, lema sabachthani?” which means, “My God, my God, why have you forsaken me?”

35Néhányan az ott állók közül, akik meghallották, így szóltak: "Nézd, Illést hívja."

35And some of the bystanders hearing it said, “Behold, he is calling Elijah.”

36Valaki elfutott, megtöltött egy szivacsot ecettel, nádszálra tűzte, inni adott neki, és így szólt: "Lássuk csak, eljön-e Illés, hogy levegye?"

36And someone ran and filled a sponge with sour wine, put it on a reed and gave it to him to drink, saying, “Wait, let us see whether Elijah will come to take him down.”

37Jézus azonban hangosan felkiáltva kilehelte lelkét.

37And Jesus uttered a loud cry and breathed his last.

38Ekkor a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt.

38And the curtain of the temple was torn in two, from top to bottom.

39Amikor a százados, aki vele szemben állt, látta, hogy így lehelte ki lelkét, ezt mondta: "Bizony, ez az ember Isten Fia volt!"

39And when the centurion, who stood facing him, saw that in this way he breathed his last, he said, “Truly this man was the Son[i] of God!”

40Voltak ott asszonyok is, akik távolról figyelték; köztük a magdalai Mária, továbbá Mária, a kis Jakab és József anyja, valamint Salómé,

40There were also women looking on from a distance, among whom were Mary Magdalene, and Mary the mother of James the younger and of Joses, and Salome.

41akik követték őt, és szolgáltak neki, amikor Galileában volt, és sok más asszony is, akik vele mentek fel Jeruzsálembe.

41When he was in Galilee, they followed him and ministered to him, and there were also many other women who came up with him to Jerusalem.

Jézus temetése

Jesus Is Buried

42Amikor beesteledett, mivel az előkészület napja, vagyis szombat előtti nap volt,

42And when evening had come, since it was the day of Preparation, that is, the day before the Sabbath,

43eljött arimátiai József, a nagytanács tekintélyes tagja, aki maga is várta az Isten országát; bátran bement Pilátushoz, és elkérte Jézus testét.

43Joseph of Arimathea, a respected member of the council, who was also himself looking for the kingdom of God, took courage and went to Pilate and asked for the body of Jesus.

44Pilátus csodálkozott azon, hogy már meghalt, ezért hívatta a századost, és megkérdezte tőle, hogy meghalt-e már.

44Pilate was surprised to hear that he should have already died. And summoning the centurion, he asked him whether he was already dead.

45Amikor ezt megtudta a századostól, kiadatta a holttestet Józsefnek.

45And when he learned from the centurion that he was dead, he granted the corpse to Joseph.

46Ő pedig gyolcsot vásárolt, levette őt, begöngyölte a gyolcsba, elhelyezte egy sziklába vágott sírboltba, és követ hengerített a sírbolt bejárata elé.

46And Joseph bought a linen shroud, and taking him down, wrapped him in the linen shroud and laid him in a tomb that had been cut out of the rock. And he rolled a stone against the entrance of the tomb.

47A magdalai Mária és Mária, a József anyja pedig figyelte, hova helyezték őt.

47Mary Magdalene and Mary the mother of Joses saw where he was laid.

16

Jézus feltámadása

The Resurrection

1Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária, a Jakab anyja, valamint Salómé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek, és megkenjék Jézus testét.

1When the Sabbath was past, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome bought spices, so that they might go and anoint him.

2A hét első napján, korán reggel, napkeltekor, elmentek a sírbolthoz,

2And very early on the first day of the week, when the sun had risen, they went to the tomb.

3és erről beszéltek egymás között: "Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról?"

3And they were saying to one another, “Who will roll away the stone for us from the entrance of the tomb?”

4Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve. Pedig az igen nagy volt.

4And looking up, they saw that the stone had been rolled back—it was very large.

5És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek.

5And entering the tomb, they saw a young man sitting on the right side, dressed in a white robe, and they were alarmed.

6De az így szólt hozzájuk: "Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme, ez az a hely, ahova őt tették.

6And he said to them, “Do not be alarmed. You seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He has risen; he is not here. See the place where they laid him.

7De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek."

7But go, tell his disciples and Peter that he is going before you to Galilee. There you will see him, just as he told you.”

8Ekkor kijöttek, és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket; és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek.

8And they went out and fled from the tomb, for trembling and astonishment had seized them, and they said nothing to anyone, for they were afraid.

Jézus többeknek megjelenik

[Some of the earliest manuscripts do not include 16:9–20.][a]

9(A hét első napján, korán reggel, miután feltámadt, először a magdalai Máriának jelent meg, akiből hét ördögöt űzött ki.

9Jesus Appears to Mary Magdalene9 [[Now when he rose early on the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, from whom he had cast out seven demons.

10Ő elment, és megvitte a hírt követőinek, akik gyászoltak és sírtak.

10She went and told those who had been with him, as they mourned and wept.

11Amikor ezek meghallották, hogy ő él, és hogy Mária látta, nem hitték el.

11But when they heard that he was alive and had been seen by her, they would not believe it.

Jesus Appears to Two Disciples

12Ezután más alakban jelent meg közülük kettőnek útközben, amikor vidékre mentek.

12After these things he appeared in another form to two of them, as they were walking into the country.

13Ezek is elmentek, és megvitték a hírt a többieknek, de nekik sem hittek.

13And they went back and told the rest, but they did not believe them.

Az apostolok kiküldése

The Great Commission

14Végül pedig megjelent magának a tizenegynek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket, keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt.

14Afterward he appeared to the eleven themselves as they were reclining at table, and he rebuked them for their unbelief and hardness of heart, because they had not believed those who saw him after he had risen.

15Ezután így szólt hozzájuk: "Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.

15And he said to them, “Go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation.

16Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.

16Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned.

17Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak,

17And these signs will accompany those who believe: in my name they will cast out demons; they will speak in new tongues;

18kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak."

18they will pick up serpents with their hands; and if they drink any deadly poison, it will not hurt them; they will lay their hands on the sick, and they will recover.”

Jézus mennybemenetele

19Az Úr Jézus pedig miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült.

19So then the Lord Jesus, after he had spoken to them, was taken up into heaven and sat down at the right hand of God.

20Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az igehirdetést a nyomában járó jelekkel.)

20And they went out and preached everywhere, while the Lord worked with them and confirmed the message by accompanying signs.]]