Kody z rozdziału 2. Podstawy pracy z R ,,Przewodnika po programie R’’ wydanie 4.

Aby zainstalować i włączyć pakiet Przewodnik wykonaj poniższe dwie liniki.

devtools::install_github("pbiecek/PrzewodnikPakiet")
library("Przewodnik")

Rozdział 2.1

auta <- read.table("http://www.biecek.pl/R/auta.csv", 
    sep = ";", header = TRUE)
head(auta)
##   Marka Model Cena KM Pojemnosc Przebieg Paliwo Produkcja
## 1 Peugeot  206 8799 60   1100  85000 benzyna   2003
## 2 Peugeot  206 15500 60   1124  114000 benzyna   2005
## 3 Peugeot  206 11900 90   1997  215000 diesel   2003
## 4 Peugeot  206 10999 70   1868  165000 diesel   2003
## 5 Peugeot  206 11900 70   1398  146000 diesel   2005
## 6 Peugeot  206 19900 70   1398  86400 diesel   2006

Rozdział 2.2.1

c(2, 3, 5, 7, 11, 13, 17)
## [1] 2 3 5 7 11 13 17
-3:3
## [1] -3 -2 -1 0 1 2 3
seq(from = 0, to = 100, by = 11)
## [1] 0 11 22 33 44 55 66 77 88 99
month.name
## [1] "January"  "February" "March"   "April"   "May"   
## [6] "June"   "July"   "August"  "September" "October" 
## [11] "November" "December"
LETTERS
## [1] "A" "B" "C" "D" "E" "F" "G" "H" "I" "J" "K" "L" "M" "N" "O" "P" "Q"
## [18] "R" "S" "T" "U" "V" "W" "X" "Y" "Z"
LETTERS[ 5:10 ]
## [1] "E" "F" "G" "H" "I" "J"
LETTERS[ c(1, 2, 9:14) ]
## [1] "A" "B" "I" "J" "K" "L" "M" "N"
co_drugi <- seq(from = 1, to = length(LETTERS), by = 2)
LETTERS[ co_drugi ]
## [1] "A" "C" "E" "G" "I" "K" "M" "O" "Q" "S" "U" "W" "Y"
month.name[ -(5:9) ]
## [1] "January" "February" "March"  "April"  "October" "November"
## [7] "December"
wartosc <- c(pion = 1, skoczek = 3, goniec = 3, 
       wieza = 5, hetman = 9, krol = Inf)
wartosc[ c("goniec", "wieza") ]
## goniec wieza 
##   3   5
wartosc[ 6:1 ]
##  krol hetman  wieza goniec skoczek  pion 
##   Inf    9    5    3    3    1
wartosc[ wartosc < 6 ]
##  pion skoczek goniec  wieza 
##    1    3    3    5
wartosc[ c(4,5) ] <- c(6,7)
wartosc
##  pion skoczek goniec  wieza hetman  krol 
##    1    3    3    6    7   Inf
wartosc <- c(wartosc, nowa_bierka = 5)

Rozdział 2.2.2

library("Przewodnik")
head(koty_ptaki)
##  gatunek waga dlugosc predkosc habitat zywotnosc druzyna
## 1 Tygrys 300   2.5    60  Azja    25   Kot
## 2   Lew 200   2.0    80 Afryka    29   Kot
## 3 Jaguar 100   1.7    90 Ameryka    15   Kot
## 4  Puma  80   1.7    70 Ameryka    13   Kot
## 5 Leopard  70   1.4    85  Azja    21   Kot
## 6 Gepard  60   1.4   115 Afryka    12   Kot
koty_ptaki[ c(1, 3, 5) , ]
##  gatunek waga dlugosc predkosc habitat zywotnosc druzyna
## 1 Tygrys 300   2.5    60  Azja    25   Kot
## 3 Jaguar 100   1.7    90 Ameryka    15   Kot
## 5 Leopard  70   1.4    85  Azja    21   Kot
koty_ptaki[ c(1, 3, 5) , 2:5]
##  waga dlugosc predkosc habitat
## 1 300   2.5    60  Azja
## 3 100   1.7    90 Ameryka
## 5  70   1.4    85  Azja
koty_ptaki[ koty_ptaki[,"predkosc"] > 100, 
      c("gatunek", "predkosc", "dlugosc")]
##      gatunek predkosc dlugosc
## 6     Gepard   115   1.4
## 8     Jerzyk   170   0.2
## 10 Orzel przedni   160   0.9
## 11 Sokol wedrowny   110   0.5
## 13    Albatros   120   0.8
koty_ptaki[, "predkosc"]
## [1] 60 80 90 70 85 115 65 170 70 160 110 100 120
koty_ptaki$predkosc
## [1] 60 80 90 70 85 115 65 170 70 160 110 100 120
koty_ptaki$predkosc_mile <- koty_ptaki$predkosc * 1.6
head(koty_ptaki, 2)
##  gatunek waga dlugosc predkosc habitat zywotnosc druzyna predkosc_mile
## 1 Tygrys 300   2.5    60  Azja    25   Kot      96
## 2   Lew 200   2.0    80 Afryka    29   Kot      128

Rozdział 2.2.3

l <- list(liczby = 1:5, litery = LETTERS, logika = c(TRUE, TRUE, TRUE, FALSE))
l
## $liczby
## [1] 1 2 3 4 5
## 
## $litery
## [1] "A" "B" "C" "D" "E" "F" "G" "H" "I" "J" "K" "L" "M" "N" "O" "P" "Q"
## [18] "R" "S" "T" "U" "V" "W" "X" "Y" "Z"
## 
## $logika
## [1] TRUE TRUE TRUE FALSE
l[[2]]
## [1] "A" "B" "C" "D" "E" "F" "G" "H" "I" "J" "K" "L" "M" "N" "O" "P" "Q"
## [18] "R" "S" "T" "U" "V" "W" "X" "Y" "Z"
l[["logika"]]
## [1] TRUE TRUE TRUE FALSE
l$liczby
## [1] 1 2 3 4 5

Rozdział 2.3

library("Przewodnik")
head(daneSoc, 2)
##  wiek wyksztalcenie st.cywilny   plec       praca
## 1  70   zawodowe w zwiazku mezczyzna uczen lub pracuje
## 2  66   zawodowe w zwiazku  kobieta uczen lub pracuje
##  cisnienie.skurczowe cisnienie.rozkurczowe
## 1         143          83
## 2         123          80

Rozdział 2.3.1

range(daneSoc$wiek)
## [1] 22 75
mean(daneSoc$wiek)
## [1] 43.16176
mean(daneSoc$wiek, trim=0.2)
## [1] 42.58065
median(daneSoc$wiek)
## [1] 45
summary(daneSoc$wiek)
##  Min. 1st Qu. Median  Mean 3rd Qu.  Max. 
##  22.00  30.00  45.00  43.16  53.00  75.00
sd(daneSoc$wiek)
## [1] 13.8471
library("e1071")
kurtosis(daneSoc$wiek)
## [1] -0.9558479
skewness(daneSoc$wiek)
## [1] 0.233151
quantile(daneSoc$wiek, c(0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 0.9))
## 10% 25% 50% 75% 90% 
## 26.0 30.0 45.0 53.0 62.4
cor(daneSoc[,c(1,6,7)])
##               wiek cisnienie.skurczowe
## wiek          1.00000000     -0.02765239
## cisnienie.skurczowe  -0.02765239     1.00000000
## cisnienie.rozkurczowe -0.08313656     0.67852707
##            cisnienie.rozkurczowe
## wiek              -0.08313656
## cisnienie.skurczowe       0.67852707
## cisnienie.rozkurczowe      1.00000000

Rozdział 2.3.2

table(daneSoc$wyksztalcenie)
## 
## podstawowe  srednie   wyzsze  zawodowe 
##     93     55     34     22
table(daneSoc$wyksztalcenie, daneSoc$praca)
##       
##       nie pracuje uczen lub pracuje
##  podstawowe     22        71
##  srednie       16        39
##  wyzsze        6        28
##  zawodowe       8        14
summary(daneSoc$wyksztalcenie)
## podstawowe  srednie   wyzsze  zawodowe 
##     93     55     34     22
summary(daneSoc[,1:4])
##    wiek     wyksztalcenie   st.cywilny     plec  
## Min.  :22.00  podstawowe:93  singiel :120  kobieta : 55 
## 1st Qu.:30.00  srednie  :55  w zwiazku: 84  mezczyzna:149 
## Median :45.00  wyzsze  :34                  
## Mean  :43.16  zawodowe :22                  
## 3rd Qu.:53.00                          
## Max.  :75.00

Rozdział 2.4

library("Przewodnik")
tab <- table( daneSoc$wyksztalcenie )
barplot(tab, horiz = TRUE, las = 1)