Kody z rozdziału 1. Wprowadzenie ,,Przewodnika po programie R’’ wydanie 4.

Aby zainstalować i włączyć pakiet Przewodnik wykonaj poniższe dwie liniki.

devtools::install_github("pbiecek/PrzewodnikPakiet")
library("Przewodnik")

Rozdział 1.2.1.1

library("rvest")
wikiPL <- "https://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Polski_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej"
webpage <- read_html(wikiPL)
table_links <- html_nodes(webpage, '.wikitable')
tables <- html_table(table_links, fill=TRUE)
FIFA_table <- which(sapply(tables, ncol) == 14)
tab <- tables[[FIFA_table]]
head(tab)
##  Rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Śr.
## 1 1993 – –  – – – –  –  20 22 23 26 28 24
## 2 1994 28 24 24 28 27 32 32  32 33 36 33 29 30
## 3 1995 29 32 32 34 36 29 32  28 33 27 33 33 32
## 4 1996 35 37 37 40 42 42 50  55 56 55 52 53 48
## 5 1997 53 56 56 52 57 57 51  53 50 45 47 48 52
## 6 1998 48 60 61 55 54 54 48  40 34 34 29 31 45

Rozdział 1.2.1.2

library("tidyr")
library("dplyr")
colnames(tab)[2:13] <- 1:12
data_long <- gather(tab[,1:13], Miesiac, Pozycja, -Rok)
data_long <- mutate(data_long, 
          Pozycja = as.numeric(Pozycja),
          Miesiac = as.numeric(Miesiac))
head(data_long, 3)
##  Rok Miesiac Pozycja
## 1 1993    1   NA
## 2 1994    1   28
## 3 1995    1   29

Rozdział 1.2.1.3

library("ggplot2")
ggplot(data_long, aes(factor(Rok), Pozycja)) +
 geom_boxplot() + ggtitle("Pozycja Polski w rankingu FIFA") +
 xlab("Data publikacji rankingu") + ylab("Pozycja Polski w rankingu")